Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezi doslovností a purismem – překlady německé rodinné korespondence Karla Havlíčka
Název práce v češtině: Mezi doslovností a purismem – překlady německé rodinné korespondence Karla Havlíčka
Název v anglickém jazyce: Between Literalism and Purism – Translations of Karel Havlíček Borovský's German Family Correspondence
Klíčová slova: dějiny překladu, překlad korespondence, teorie skoposu, translatologická analýza, Karel Havlíček, Miloslav Novotný, Ladislav Quis
Klíčová slova anglicky: translation history, translation of correspondence, skopos theory, translation analysis, Karel Havlíček, Miloslav Novotný, Ladislav Quis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 26.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2015
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části studentka nejprve popíše cíl a zvolenou metodu práce, jejímž prostřednictvím se pokusí cíle dosáhnout. Popíše zamýšlené přínosy práce k danému tématu a nastíní výchozí hypotézy. Důkladně prostuduje dostupné sekundární zdroje týkající se dějin překladu obecně a časového vývoje překladových norem konkrétně (rozumí se zdroje ve všech jazycích, jež ovládá; včetně zdrojů on-line). Jako obecné východisko pro vyhledávání zdrojů může sloužit např. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies a dále databáze BITRA (http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=en), dále vyjde z připojené bibliografie. Žádoucí je též rešerše mezi kandidátskými pracemi obhájenými v ÚTRL (včetně zejm. práce R. Novákové „Vývoj překladatelských metod na překladech novely Der Hochwald A. Stiftera“ a práce Olgy Richterové „Vývoj překladatelských metod na příkladu Písně o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka“) a na příbuzných vysokoškolských pracovištích. Na základě takto zmapované situace diplomantka charakterizuje stav zkoumané problematiky.

Hlavní téma:
Překladatelské strategie a metody při převodu rodinné korespondence Karla Havlíčka z němčiny do češtiny na pozadí vývoje překladové normy (překlady Ladislava Quise z r. 1902, Miloslava Novotného z r. 1942 a nové nynější překlady). Diplomantka práci zpracuje jako pojednání vycházející ze závěrů své bakalářské práce.

Tematické okruhy:
Teoretická část: popis vývoje dobové překlad. normy ve sledovaném období; nástin teorie skoposu, zejména jeho aplikace na literární texty, prokáže-li se tento model jako v daném případě nosný.
Empirická část: analýza překladů, především z hlediska toho, zda a jak vybočují z dobové normy; u nejnovějších překladů popis jak skoposu, tak metody, jakou se překládá a proč tomu tak je (specifické vydání překladů vedle nepřekladových textů podle chronologie).
Hypotézy: Vybočení z normy se patrně podaří prokázat především pro Novotného purismus, v případě L. Quise se naopak pravděpodobně potvrdí doslovnost zrcadlových vydání. Rozdíl mezi doslovností a purismem bude patrně možné vysvětlit rozdílným skoposem překladatelů.

V empirické části studentka popíše faktický postup získávání informací, tyto informace vyhodnotí a vhodně začlení další okruhy zkoumání, které vyplynou z teoretického zmapování problému v části první, popřípadě již z empirického zpracovávání materiálu (rekurzivní postup zkoumání).
Diplomantka průběžně shrnuje poznatky na konci jednotlivých hlavních kapitol. Celková zjištění usoustavní v závěru. Zde budou výsledky studie porovnány s počátečními hypotézami, předloženo shrnutí výsledků a nastíněn výhled pro zkoumanou problematiku do budoucna.
Autorka práci opatří bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových, zpracovaným dle příslušné normy. Je nutné dodržet formální náležitosti stanovené Pravidly pro organizaci studia FF UK (zejména článek 19).

Struktura práce:

Teoretická část – Empirická část

I = Introduction= definování tématu, položení hlavní výzkumné otázky, formulování hypotézy
M = Material (data)= CO budete zkoumat – přesné vymezení (časové, místní, žánrové apod.);
M = Methods= metodologie = JAK to budete zkoumat (např. kritická analýza diskurzu, orální historie, dotazníkové šetření apod.)
R = results= k čemu chcete dospět, v čem tkví relevance Vašeho výzkumu, co hodláte odhalit;
a = and
D = Discussion= zodpovězení výzkumné otázky, verifikace či falzifikace hypotézy, okrajové případy (tzv. „outliers“, resp. „borderline cases“) apod.
Seznam odborné literatury
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel a QUIS, Ladislav, ed.: Korespondence Karla Havlíčka. Praha: Bursík a Kohout, 1903.
NOVOTNÝ, Miloslav, ed.: Život s pochodní v ruce: čtení o Karlu Havlíčkovi, Praha: Družstevní práce, 1940.
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel a NOVOTNÝ Miloslav, ed.: Havlíčkovy synovské listy ze studií. Praha: Topič, 1941.
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel a JANÁČKOVÁ, Jaroslava, ed.: Strmé cesty: (Karel Havlíček Borovský): z listáře, zápisků a vzpomínek. 1. vyd. [Hradec Králové]: Kruh, 1990.


Sekundární literatura:

ADAM, Robert (2010): Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In: J. Hasil (ed.), Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, s. 85–93.
Aniž bych: Naše řeč, 1918, roč. 2, č. 3, s. 87–89.
Aniž, aniž by: Naše řeč, 1934, roč. 18, č. 1, s. 28–29.
AFRICA VIDAL, M.C. – MARTÍNEZ-GOMÉZ, A.: Rethinking translation in the 21st century. MonTi 1, 2009.
APEL, F. – KOPETZKI, A.: Literarische Übersetzung. Stuttgart, Weimar. J. B. Metzler 2003.
BOHUŠOVÁ, Z.: Translatológia a jej súvislosti. 3 / editorka Zuzana Bohušová, 2009.
BARTOŠ, František: Nová rukověť správné češtiny. Telč: Emil Šolc, 1901.
CATFORD, J.: A Linguistic Theory of Translation. OUP 1967.
DANEŠ, František – HLAVSA, Zdeněk – GREPL, Miroslav: Mluvnice češtiny: vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. [Díl 3], Skladba. 1. vyd. Praha: Academia, 1987.
Dobrovský, Josef: Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Prag: In der Herrl'schen Buchhandlung, 1821. 2 sv.
DOLEŽAL, Augustin Jar.: Pravidla českého pravopisu 1941 a 1946: přehled změn. Praha: Státní nakladatelství, 1946.
DOLNÍK, J.: Translatológia a jej súvislosti = The translation studies and its contexts = Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge. 2 / Juraj Dolník, Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.), 2007.
Duden online, dostupný na http://www.duden.de/woerterbuch.
Duden. Die Grammatik. Duden Band 4. 7. přeprac. vyd. Mannheim: Dudenverlag, 2005.
ĎURIŠIN, Dionýz: Otázky porovnávacieho skúmania literatúr a analýza prekladateľskej metódy; in: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů, Praha 1968.
ĎURIŠIN, Dionýz: Vergleichende Literaturforschung. Versuch eines methodisch-theoretischen Grundrisses; Akademie-Verl., Berlín 1976.
DVOŘÁK, K.: Česká literatura na světovém fóru: oblast německá; in: Co daly naše země Evropě a lidstvu; část II, 2. vyd., Evropský literární klub, Praha 1999.
ESVAN, Francois: Budoucí čas a vid v češtině: několik poznámek na základě korpusových dat. In: Čeština – univerzália a specifika 5. Praha: NLN, 2004, s. 136–141.
FRANTA ŠUMAVSKÝ, Josef: Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Prag: Johann Spurný, 1844–1846. 2 sv.
GAMBIER, Yves and Luc van Doorslaer (eds) (2012): Handbook of Translation Studies, vol. 3. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Geschichte, System, literarische Übersetzung - Histories, systems, literary translations; vyd. H. Kittel, Göttinger Beiträge zur internationalen Übersetzungsforschung sv. 5, Erich Schmidt, Berlín 1992.
GEBAUER, Jan: Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské: dva díly v jednom svazku. Vyd. 3., nově vzdělané. Praha: Unie, 1902.
GEBAUER, Jan: Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů. Jediné ministerstvem kultu a vyučování schválené vyd. Praha: Císařský královský školní knihosklad, 1902.
gebauer, jan – Ertl, Václav, ed: Gebaurova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. I, Hláskosloví, nauka o slově. Vyd. 9., opr. Praha: Česká grafická Unie, 1926.
GEBAUER, Jan – ERTL, Václav: Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. [díl] II., Skladba. Vydání deváté, opravené. Praha: Unie, 1926.
GOUVANIC, J.-M.: Outline of a sociology of translation. MonTi 1, 2009 (119-130).
GREPL, Miroslav: Vývoj slovosledu v Tylově próze. In: Slovo a slovesnost, 1959, roč. 20, č. 4, s. 247–261.
GREPL, Miroslav et al.: Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.
HERMANS, T. Translation in Systems, Manchester 1998.
HÖNIG, Hans: Konstruktives Übersetzen, Tübingen 1995.
HOCHEĽ, Braňo: Metodologické problémy výskumu dejín prekladu; in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 4 - 5, Translatologica Pragensia I, 1984, str. 105–111.
HOLMES, J.: The name and nature of translation studies, IN: VENUTI, Lawrence. The translation studies reader. London: Routledge, 2000.
HOUSE, Juliane et al.: Übersetzung, translation, traduction: ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung; An international encyclopedia of translation studies; Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction. 2. Teilband, 2007
HRALA M. a kol.: Český překlad I (1945-2003). Ústav translatologie FF UK, Praha 2005
HRALA M. a kol.: Český překlad II (1945-2004). Ústav translatologie FF UK, Praha 2005
HRALA, Milan: Zu einigen Fragen der Geschichte der literarischen Übersetzung bei den Tschechen; in: Die literarische Übersetzung - Stand und Perspektiven ihrer Erforschung; vyd. H. Kittel, Erich Schmidt Verl., Berlín 1988.
HAVEL, Rudolf, ed. a kol.: Editor a text: úvod do praktické textologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006.
HAVRÁNEK, Bohuslav: Vývoj českého spisovného jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1989. 8 sv.
HELBIG, Gerhard – BUSCHA, Joachim: Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001.
HOŠNOVÁ, Eva: Slovosled v dopisech Boženy Němcové. In: Robert Adam: Božena Němcová - jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu: sborník z mezinárodního kolokvia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007, s. 68–77.
CHESTERMAN, A.: Hypotheses about translation universals. In Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, Hansen, Gyde, Kirsten Malmkjaerand Daniel Gile(eds.), Amsterdam 2004 (1-13). NEBO In Handbook of Translation Studies 2011.
CHESTERMAN, A.: Memes of Translation. Amsterdam 1998. (kapitola o normách)
JAKOBSON, R.: On Linguistic Aspects of Translation, IN: VENUTI, Lawrence. The translation studies reader. London: Routledge, 2000.
JELÍNEK, Milan: Purismus. In: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, Praha: Academia, 2007, s. 540–572.
JUNGMANN, Josef: Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické. Praha: Krombergr a Řiwnáč, 1845.
JUNGMANN, Josef: Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Praha: Pomocj Českého Museum, 1835–1839. 5 sv.
KALIVODOVÁ, E. (ed.): Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury, Univerzita Karlova v Praze, 2008
Kapitoly z dějin českého překladu; vyd. M. Hrala, Karolinum, Praha 2002
KATAN, David: 2004 Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 2nd Edition. Manchester: St. Jerome Press.
KOLLER, W.: Einführung in die Übersetzungwissenschaft. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2004
KOTT, František Štěpán: Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Praha: J. Kolář a František Štěpán, 1878–1893. 7 sv
KUKRECHTOVÁ, B.: Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech. Bakalářská práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2013.
LAMPRECHT, Arnošt – ŠLOSAR, Dušan – BAUER, Jaroslav: Historický vývoj češtiny: Hláskosloví, tvarosloví, skladba: Vysokošk. učeb. pro filosof. fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1977.
LEFEVERE, A.: Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London 1992.
LEVÝ, Jiří: České teorie překladu; díl I a II., Ivo Železný, Praha 1996
LEVÝ, Jiří: K práci v dějinách českého překladu; in: Světová literatura, roč. II, č. 4, 1957
LEVÝ, Jiří: Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. verze 2. Praha: Ivo Železný, 1998.
MARTÍNEK, František: Němčina v dopisech Boženy Němcové. In: R. Adam (ed.), Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: FF UK, 2007, s. 78–87.
MUNDAY, J.: Introduction to Translation Studies, Manchester 2008.
NĚMCOVÁ, Božena et al.: Božena Němcová - Korespondence. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003-2007. 4 sv.
NEWMARK, P.: Textbook of Translation 1988.
NIDA, E.: Toward a Science of Translating. Brill 1964.
NORD, Christiane: Translation as a purposeful activity. Manchester 1998.
NORD, Christiane: Textanalyse und Übersetzen; Heidelberg 1992
NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 2005.
OLOHAN, Maeve a Myriam SALAMA-CARR. Science in translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2011.
PAEPCKE, Fritz: Im Übersetzen leben: Übersetzen und Textvergleich. Tübingen. Narr 1986.
PYM, Anthony: Method in Translation History; St. Jerome Publishing, Manchester 1998.
Ohledně. In: Naše řeč, 1921, roč. 5, č. 4, s. 126.
PEŠAT, Zdeněk: Ladislav Quis. In. J. Opelík – V. Forst, L. Merhaut: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3, sv. II, 1. vyd. Praha: Academia, 2000, s. 1181–1183.
Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů: jediné c.k. ministerstvem kultu a vyučování schválené vydání. Přehlédnuté a dopl. vyd. větší. Praha: Císařský královský školní knihosklad, 1913.
Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů. Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1941.
Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů: jediné ministerstvem školství a národní osvěty schválené vydání. Nezm. otisk přehlédnutého a dopl. vyd. většího z roku 1924. Londýn: Kruh přátel československé knihy péčí týdeníku Čechoslovák v Londýně, [1942].
Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1957. Práce Čs. akademie věd. Sekce jazyka a literatury.
Pravidla českého pravopisu. Vyd. 1. [Praha]: Československý spisovatel, 2011.
Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935–1957. 9 sv.
ROSEN, Alexander – SALONI, Zygmunt: Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech. In: Slovo a slovesnost, 2006, roč. 67, s 36–45.
REIß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Mnichov. Max Hueber Verlag, 1971.
REIß, K. – Vermeer, H. J.: Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Tübingen 1984.
REISS, Katharina – VERMEER, Hans J.: Towards a general theory of translational action. Skopos theory explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 2013.
RUBÁŠ, Stanislav: Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012.
SEDMIDUBSKÝ, M. – ČERVENKA, M. – VÍZDALOVÁ, I. (eds.), Čtenář jako výzva. Výbor prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, Host, 2001.
Siebenschein, Hugo et al.: Německo-český slovník = Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 6., upr. vyd. Praha: SPN, 1998. 2 sv.
SCHIPPEL, L. (ed.): Übersetzungsqualität: Kritik - Kriterien - Bewertungshandeln, Berlin: Frank and Timme, 2006.
SMETÁNKA, Emil: Skrz. In: Naše řeč, 1919, roč. 3, č. 7, s. 193–196.
SMRČKA, Ot.: Aniž, aniž by. In: Naše řeč, 1944, roč. 28, č. 6, s. 138–140.
SNELL-HORNBY, M. (ed.): Übersetzungswissenschaft - eine Neuorientierung: zur Integrierung von Theorie und Praxis, Tübingen; Basel: Francke, 1994 (vybrané kapitoly)
STOLZE, Radegundis: Hermeneutik und Translation, Tübingen: Narr, 2003
STOLZE, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 2005
STERZINGER, Josef: Enzyklopädisches deutsch-böhmisches Wörterbuch. Praha: J.Otto, 1931 –1935. 4 sv. Dostupný na http://web.ff.cuni.cz/slovnik/slovnik.php.
SVOBODA, Aleš: České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění. In: Slovo a slovesnost, 1984, roč. 45, č. 1 a 2, s. 22–34 a 88–102.
SVOBODA, Karel: Věty se spojkou aniž. In: Naše řeč, 1972, roč. 55, č. 2–3, s. 97–103.
SVOBODA, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu. In: Janečková, Marie - Alexová, Jarmila - Pospíšilová, Věra. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010, s. 186-201, 16 s. Jazykověda (ISBN 978-80-7420-008-3)
ŠOTOLOVÁ, Jovanka: Kritika, teorie a dějiny překladu: Česky? Bohužel ne hezky. Výpisky z českého překladu Lepapovy Země literatury. In Plav, měsíčník pro světovou literaturu, č. 2, 2008, s. 47-51.
ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Moc a bezmoc překladatele. Role překladatele v recepci autora a díla v českém prostředí. In Tajemná translatologie. Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: UK, Filozofická fakulta, 2008.
TOURY, G.: Descriptive Translation Studies and beyond, Amsterdam, 1995 (vybrané kapitoly; překlad do češtiny uveden na intranetu ÚTRL)
TROSBORG, Anna: Text typology and translation. Amsterdam: Benjamins, 1997.
VERMEER, H. J.: Skizzen zu einer Geschichte der Translation; IKO-Verl., Frankfurt 1992
VESELÝ, Jindřich: Dějiny a současnost překladu; in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 4-5, Translatologica Pragensia V, 1991, str. 73-80
VESELÝ, Jiří: Tschechen und Deutsche. Wechselseitige literarische Rezeption; in: Tschechen, Slowaken und Deutsche. Nachbarn in Europa, red. D. Storch, vyd. Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, Hannover 1995
VÍZDALOVÁ, Ivana: Dějiny překladu z německy psaných literatur od 2. poloviny 19. století do roku 1918; in: Tvar, 10/1999
WITTE, H.: Die Kulturkompetenz des Translators: begriffliche Grundlegung und Didaktisierung, 2007.
ZADRAŽIL, Ladislav: Překladatelská metoda jako pojem dějin překladu; in: Historické a internacionální aspekty uměleckého překladu; Sdružení českých překladatelů, Praha 1983.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK