Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dospívající a jejich vztah k autoritám
Název práce v češtině: Dospívající a jejich vztah k autoritám
Název v anglickém jazyce: Adolescents and their relationship to the authorities
Klíčová slova: Autorita, dospívání, student, žák, výchova
Klíčová slova anglicky: Authority, adolescence, student, pupil, education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části shrnu aktuální pohled na vývojové období dospívajících se zaměřením na vazby k ostatním, především autoritám. V praktické části, pomocí konstruovaného dotazníku zmapuji vztahy na škále akceptace vs. odmítání dospívajících na vybraných současných základních a středních školách. Cílem práce by mělo být zmapování aktuálních vazeb současných dospívajících
Seznam odborné literatury
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009, 286 s. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5.
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN. 80-7178-965-8
PACE, Judith L. Understanding Authority in Classrooms: A Review of Theory, Ideology, and Research. Review of Educational Research. 2007, 77(1): 4-27.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8
VALIŠOVÁ, A. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-624-4.
VALIŠOVÁ, A. a kol. Relativizace autority a dopady na současnou mládež. 1. vyd.
Praha: ISV nakladatelství, 2005, 314 s. ISBN 8086642437
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK