Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty regionálního vysílání televize veřejné služby v ČR a v Dánsku
Název práce v češtině: Vybrané aspekty regionálního vysílání televize veřejné služby v ČR a v Dánsku
Název v anglickém jazyce: Selected aspects of regional public service television broadcasting in the Czech Republic and Denmark
Klíčová slova: Česká republika, Česká televize, Dánsko, regionální zpravodajství, TV2, veřejná služba, komparativní studie
Klíčová slova anglicky: comparative study, Czech Republic, Czech Television, Denmark, public service, regional news, TV2
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: Mgr. Michal Bělka - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
VOLEK, Jaromír. Regionální žurnalisté v posttransformační etapě: Vybrané socioprofesní charakteristiky. In: WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 35-50. Média, kultura, komunikace. ISBN 978-80-210-4473-9.

LOKŠÍK, Martin. Regionální televizní zpravodajství ve vysílání celoplošných televizí. In: WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 72-79. Média, kultura, komunikace. ISBN 978-80-210-4473-9.

HALLIN, Daniel C. a MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Překlad Tomáš Trampota. Praha: Portál, 2008, 368 s. ISBN 978-80-7367-377-2.

JAKUBOWICZ, Karol a SÜKÖSD, Miklós (eds.). Finding the right place on the map: Central and Eastern European media change in a global perspective. Chicago: Intellect Books, 2008. ISBN 978-1-84150-193-2.

LUND, A. B. a BERG, C. E. Denmark, Sweden and Norway: Television Diversity by Duopolistic Competition and Co-Regulation. International Communication Gazette. 2009, 71(1-2): 19-37. DOI: 10.1177/1748048508097928. ISSN 1748-0485.

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009, 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 3. Překlad Marcel Kabát, Jan Jirák. Praha: Portál, 2007, 448 s. ISBN 978-80-7367-338-3.

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

SCHULZ, Winfried, HAGEN, Lutz, SCHERER, Helmut a KÖPPLOVÁ, Barbara. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4548-5.

ŠMÍD, Milan. Veřejnoprávní a soukromé televize v některých evropských zemích. Praha, 2004, 50 s. Dostupné z: http://www.louc.cz/pril01/PSPtextff.pdf

ŠMÍD, Milan. Veřejnoprávní média v zemích EU. Jejich řízení, kontrola, vymezení činnosti. Parlamentní institut, 2014, 98 s. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=101331

ŠMÍD, Milan. Diskuse o vysílání veřejné služby v evropském kontextu. In: Rozvoj české společnosti v Evropské Unii III (Média, Teritoriální studia). Sborník textů ze stejnojmenné konference UK 21.-23.listopadu 2004. Matfyzpres, Praha 2004, str. 63-74. ISBN 80-86732-35-5. Dostupné z: http://www.louc.cz/pril01/p144vvseu.pdf

BILANOVÁ, Joanna. Srovnání zpravodajských relací a jejich příprava v regionálním vysílání veřejnoprávních televizí v České a Polské republice (ČT - Televizní studio Ostrava a TVP - Ośrodek Regionalny Katowice) Praha, 2014. 104 s. Diplomová práce (bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Otakar Šoltys, CSc.

FAIK, Adam. Videožurnalismus v České republice. Brno, 2012, 85 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Televizní vysílání veřejné služby hraje v mediální krajině evropských zemí klíčovou roli. Sestoupíme-li od celoplošného zpravodajství na úroveň jednotlivých regionů, jeho význam navíc dále posiluje. Soukromé mediální organizace mají někdy až příliš blízko k místním inzerentům, na jejichž náklonnosti závisí osud celého mediálního domu. Nejrůznější radniční věstníky pak v některých případech mohou spíše než jako nezávislá média sloužit coby hlásná trouba aktuální politické reprezentace.

Média veřejné služby – nezávislá na místních politicích a inzerci – tak mají ambici posloužit jako jeden z mála ekonomicky stabilních, ale přesto nestranných zdrojů informací o tom, co se odehrává v bezprostředním okolí koncesionářů: Na jejich radnici, v okresním městě či jiné části kraje. Česká televize tuto úlohu plní již od svého vzniku. Původně provozovala jen sedm krajských redakcí, dnes už je jich dvojnásobek a těsně před dokončením jsou nová studia schopná samostatného regionálního vysílání.

Tato bakalářská práce formou komparativní studie zkoumá postavení, chod a produkci krajských redakcí a regionálních studií České televize se situací v Dánském království, kde má regionální televizní vysílání veřejné služby již od 80. let minulého století výsadní postavení v podobě sítě veřejnoprávních stanic TV2. Dánské i české televizní instituce zkoumá ze tří odlišných úhlů pohledu: Věnuje se postavení jednotlivých stanic, studií či redakcí v mediálním a legislativním systému (systémová analýza), zkoumá redakční hierarchii a rozhodovací procesy spojené s tvorbou regionálního zpravodajství (případová studie) a v neposlední řadě také reprezentaci regionů v celoplošném zpravodajství (kvantitativní obsahová analýza).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Public service television broadcasting holds a key role in the European media landscape. Furthermore, when we step down from the national level and take a look into individual regions, its importance and unique position become even more apparent. Local media companies may get bundled by strong ties between editorial staff and local advertisers while the official city journals may tend to function more like a mayor’s speaking trumpet than impartial newspapers.

Public service television – independent of local politicians or advertisers – has an opportunity to serve as one of the few unbiased and economically stable information sources, letting the people know about what’s happening in their neighborhood: At the town hall, county seat or anywhere else within their own region. The Czech TV fulfills this role since its foundation in 1992. Starting with only seven regional newsrooms, it now operates 14 of them with a couple of new studios being built right now as the Czech TV aims to start self-reliant regional broadcasting in near future.

This thesis brings a comparative study focused on the position, operations and production of the Czech TV’s regional newsrooms in comparison with the situation in Denmark where regional public service television broadcasting enjoys a very privileged status since 1980s. We will look into the Czech TV and the Danish TV2 network from three different viewpoints: The position of regional studios within the media system and legislature (systems analysis), the editorial hierarchy and decision-making processes within the newsroom (case study) and the representation of regional topics in national newscasts (quantitative content analysis).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK