Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednotná vizuální identita škol
Název práce v češtině: Jednotná vizuální identita škol
Název v anglickém jazyce: Unified visual identity of schools
Klíčová slova: vizuální, identita, corporate, logo, design
Klíčová slova anglicky: visual, identity, corporate, logo, design
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Lustig
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Jednotná vizuální identita škol“ se věnuje problematice vizuální prezentace českých základních a středních škol. Teoretická část přibližuje téma jednotné vizuální identity, popisuje její důležité prvky a fáze tvorby. Tento oddíl práce je napsán tak, aby mohl sloužit jako manuál nebo pro správné vytvoření jednotné vizuální identity. Přiblížena je také současná situace škol v této oblasti a její porovnání se zahraničím. Empirická část mapuje existenci jednotné vizuální identity na základních a středních školách v České republice, míru jejího používání, znalost této problematiky a problémy spojené s jejím vytvořením. Výzkumné šetření zahrnuje 7 individuálních hloubkových rozhovorů s vedením základních a středních škol. Na závěr přidáváme návrh na ročníkovou práci studentů v rámci hodin IT.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis „Unified visual identity of schools“ deals with a visual presentation of elementary and secondary schools. Theoretical part explains a subject of the unified visual identity of schools and describes fundamental parts and phases of the creation. This section is written in the way it can serve as a manual for a right creation of the unified visual identity. On top of that, current situation of schools in this regard is thoroughly described and compared with international peers. Empiric part examines the existence of the unified visual identity at elementary and secondary schools in the Czech Republic, the extent of a use, knowledge of this topic and potential problems with its creation. Research investigation includes 7 individual deep-dive with directorate of elementary and secondary schools. In the appendix section, we attach suggested student project that can be done during IT lessons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK