Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní a etické meze politické reklamy a propagace v ČR
Název práce v češtině: Právní a etické meze politické reklamy a propagace v ČR
Název v anglickém jazyce: Legal and ethical limitations of political campaigns and promotion in the Czech Republic
Klíčová slova: Politická reklama, politický marketing, legislativa, volby, volební kampaň, samoregulace, objektivita médií, etický kodex.
Klíčová slova anglicky: Political advertisement, political marketing, legislation, election, election campaign, self-regulation authority, media objectivity, the code of ethics.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2015
Datum zadání: 22.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: Mgr. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie.
KAID, Lynda Lee, ed. (2004). Handbook of political communication research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
KOTLER, P. Moderní Marketing, Přeložili Langerová, J., Nový, V., 4. evropské vydání, Grada Publishing, 2007.
KOTLER, Philip – LEVY, Sidney J.: Broadening the concept of marketing. Journal of Marketing, 33, 1, 1969.
MAUSER, Gary A.: Political Marketing. An Approach to Campaign strategy. New York, Praeger 1983.
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie.
McNAIR, Brien. „Stručná historie politické reklamy v USA“ Revue pro média č. 3 Média a politika. 2001. Dostupné online: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/preklad_mcnair_rpm03.pdf
HENNEBERG, S. C. M. (2002): Understanding Political Marketing. In: O´SHAUGHNESSY, N. J., HENNEBERG, S. C. M.: The Idea of Political Marketing.
BRUCE I. NEWMAN AND JAGDISH N. SHETH. A theory of political choice behavior. New York: Praeger, 1986.
LOCK, Andrew a HARRIS Phil. 1996. „Political marketing - Vive la diffe´rence.“ In: European
macro/micro thoughts.“ In: Journal of Marketing Management 25, č. 1.
LEES-MARSHMENT, J., Komplexní politický marketing: současné zamyšlení nad minulými závěry. In BRADOVÁ, E., LEES-MARSHMENT, J., MAZUR, M., NĚMCOVÁ, V.
RETEROVÁ, S., ŠARADÍN, P., ŠŮSTKOVÁ, M. Sestavil Pavel Šaradín. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum, 2007.
LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: principles and applications. New York: Routledge, 2009.
ČALOUD, Dalibor; FOLTÝN, Tomáš; HAVLÍK, Vlastimil; MATUŠKOVÁ, Anna (eds.) (2006): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.
DANČÁK, Břetislav; HLOUŠEK, Vít (eds.) (2006): Parlamentní volby 2006 a česká politika, Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007.
TRENT, Judith S; FRIEDENBERG, Robert V. Political campaign communication: principles and practices. 6th ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2008. Communication, media, and politics.
ESSER, F., & STRÖMBÄCK, J. (2014). Mediatization of Politics. Understanding the Transformation of Western Democracies.
NORRIS Pippa. A Virtuous Circle: Political Communications in Post-Industrial Democracies. New York: Cambridge University Press, 2000.
FENYK, Jaroslav; SMEJKAL, Ladislav: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář, Wolters Kluwer, 2012.
FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim komentářem. Praha. Linde 2012, s. 407.
ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané otázky financování politických stran v ČR. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2, s. 160–168.
CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2009. Beckovy texty zákonů s komentářem.
ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. Komentáře (ASPI).
ŠIMÍČEK, V (ed.). Volby – svátek demokracie, nebo pletich?. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. Vyd. 2. Praha: C. H. Beck, 2010. Beckovy ekonomické učebnice.
HAJN, P. Použití politiků v reklamě. Právní praxe v podnikání, 1995, č. 2, s. 11–15.
KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada).
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace.
ŠIMÍČEK, Vojtěch. Vybrané otázky financování politických stran v ČR. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 2.
KAMENÍK, M., KUŽÍLEK, O. Komu slouží radniční noviny? Analýza radničních periodik 2014. Oživení, o. s., 2015.
KLIMEŠOVÁ, Magdaléna, Radim BUREŠ a Petr BOUDA. Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012.
VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Marketing (Grada).
JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada, 2007.
PODHRÁZKÝ, M.: Přehled judikatury ve věcech voleb, referend a politických stran. ASPI, a. s., Praha 2008.
ŠIMÍČEK, Vojtěch. Obchodně tržní způsob vedení volební kampaně, nebo kupování hlasů voličů? In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby - svátek demokracie, nebo pletich?. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2012.
KOVÁČOVÁ, Lucia, Lucie NECHVÁTALOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 442 (řada teoretická, Edice S).
MOLEK, Pavel a Vojtěch ŠIMÍČEK. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde, 2006.
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium.
VINOPAL, Jiří. Povaha předvolebních průzkumů a jejich role v rozhodování voličů.“ Naše společnost 2006, 4 (1): 3-8.
LEBEDOVÁ, Eva. Role negativních kampaní v systému politické komunikace České republiky. Olomouc, 2010. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta.
CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.
ŠKODOVÁ, Markéta. Politická kultura: koncept a mínění české veřejnosti. Naše společnost 2007.
JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2006. Studium (Barrister & Principal).
Předběžná náplň práce
Ve své práci se zabývám politickou reklamou a dalšími nástroji propagace z právního a etického pohledu, a to zejména po stránce obsahu sdělení a legislativního omezení prostoru pro jeho realizaci. Na konkrétních případech porušení právních mezí, anebo v potenciálním rozporu s nimi, ilustruji reálné projevy regulace a základních pravidel, kterých se musejí političtí marketéři držet, a místy i její případné nedostatky. Tématu se také bytostně dotýká otázka objektivity médií a podmínky jejich fungování na poli politické soutěže. Cílem práce je především přinést ucelený teoretický přehled o problematice včetně praktických příkladů i reflexe ze strany voličů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my work I am focusing on political advertisement and other forms of propagation from legal and ethical point of view, mainly on content of communication and legislative restrictions put in place for its realisation. I am illustrating real manifestation of regulations and core rules, which political marketers must uphold, on real examples of crossing the legal limits or potential conflicts with said limits. I am also pointing out possible shortcomings of these regulations and rules in some parts of this work. This theme is also fundamentally connected with the question of media objectivity and rules under which media work in the political race. The main goal of this work is to provide integrated theoretical overview of this problem including practical examples and reflection from the voters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK