Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie filmového debutu v kontextu českého filmového public relations
Název práce v češtině: Komunikační strategie filmového debutu v kontextu českého filmového public relations
Název v anglickém jazyce: Communication strategy of a debut film in the context of the Czech film public relations
Klíčová slova: Film, filmový marketing, marketingová komunikace, komunikační aktivity, filmové public relations, publicita, komunikační strategie, SWOT analýza
Klíčová slova anglicky: Film, film marketing, marketing communications, communication activities, film public relations, publicity, communication strategy, SWOT analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Karol Orban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2015
Datum zadání: 22.06.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ALBERT, Xavier & CAMILLERI, Jean François, 2015. Le marketing du cinéma. Paris: Dixit Editions. ISBN 978-28-44811-51-6.

BAČUVČÍK, Radim, 2012. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM. ISBN 978-80-87500-17-0.

BORDWELL, David & THOMPSON, Kristin, 2011. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. ISBN 978-80-7331-217-6.

FTOREK, Jozef, 2012. Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 3., rozš. vyd. Praha: Grada. Komunikace. ISBN 978-80-247-3926-7.

FREY, Petr, 2008. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-160-7.

HEJLOVÁ, Denisa, 2015. Public relations. První vydání. Praha: Grada Publishing. Expert. ISBN 978-80-247-5022-4

JOHNOVÁ, Radka, 2008. Art marketing - charakteristika, přehled. In Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN 978-80-247-2724-0.

KALISTA, Martin, 2011. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing. ISBN 978-80-7418-111-5.

KARLÍČEK, Miroslav & KRÁL, Petr, 2011. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3541-2.

KASL KOLLMANOVA, Denisa, 2012. "CEO and Businesses Are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic." Central European Business Review 1, č.. 1, 7–13 (http://cebr.vse.cz/ cebr/article/view/15)

KERNAN, Lisa, 2004. Coming attractions: reading American movie trailers [online]. Austin: University of Texas Press. [cit. 2016-04-09]. Texas film and media series. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10194800

KERRIGAN, Finola, 2010. Film marketing. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann. ISBN 9780750686839.

KERRIGAN, Finola & ÖZBILGIN, Mustafa, 2004. Film marketing in Europe: Bridging the gap between policy and practice. International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing. 9, 3, 229-237. ISSN: 14654520.

KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. SWOT analýza. In Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.

KOTLER, Philip & KELLER, Kevin, 2013. Marketing management. 14. vydání. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, Publishing, a. s., ISBN 978-80-247-4150-5.
KŘÍŽEK, Zdeněk & CRHA, Ivan, 2012. Jak psát reklamní text. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. Marketing. ISBN 978-80-247-4061-4.

L'ETANG, Jacquie, 2009. Public relations: základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-596-7.

LEVINSON, Jay Conrad, 2011. Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Vyd. 2. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-3546-4.
LEUSCHNER, Eric, 1998. Motion Picture Press Kits: A Resource for Film Study. Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studie. 28.1: 50-54.

MARICH, Robert, 2005. Marketing to moviegoers: a handbook of strategies used by major studios and independents. Focal Press. ISBN 02-408-0687-5.

MAHLKNECHT, Johannes, 2015. Three words to tell a story: the movie poster tagline. Word & Image, 31:4, 414-424, DOI: 10.1080/02666286.2015.1053036

MCDONALD, Malcolm & WILSON, Hugh, 2012. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0014-8.

MCNAUGHTON, Melanie Joy, 2008, Guerrilla communication, visual consumption, and consumer public relations, Public Relations Review, 34, 3, s. 303-305, Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost.

MCQUAIL, Denis, 2007. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 3. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-338-3.

MINGANT, Nolwenn, TIRTAINE, Cecilia & AUGROS, Joël, 2015. Film Marketing into the Twenty-First Century. London: Palgrave. ISBN 978-1-84457-838-2.

MONACO, James, 2004. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha: Albatros. ISBN 80-00-01410-6.

PARMELEE, Stephen, 2009. Remembrance of Films Past: Film Posters on Film, Historical Journal of Film, Radio & Television, vol. 29, no. 2, s. 181-195. DOI 10.1080/01439680902890662.

PELSMACKER, Patrick de, GEUENS, Maggie & BERGH, Joeri Van den, 2003. Marketingová komunikace. Praha: Grada.

PŘIKRYLOVÁ, Jana & JAHODOVÁ, Hana, 2010. Moderní marketingová komunikace Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3622-8.

STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE, 2015. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla [online]. Praha [cit. 2016-04-12]. ISBN ISBN 978-80-260-8911-7 (online: pdf). Dostupné z: http://fondkinematografie.cz/assets/media/publikace/studie_vyvoj_hrany_final.pdf

TENCH, Ralph a YEOMANS, Liz, 2014. Film marketing and public relations. In Exploring public relations. 3rd ed. Harlow: Pearson. ISBN 978-0-273-75777-1.

VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav & VOSTRÝ, Jaroslav, 2008. Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Praha: KANT pro AMU. Disk. Velká řada. ISBN 978-80-86970-86-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka, 2012. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-4005-8.

WILCOX, Dennis L., CAMERON, Glen T. & REBER, Bryan H., 2015. Public relations: strategies and tactics. 11th ed., Boston: Pearson. ISBN 978-1-292-05658-6.

OLSBERG SPI, 2006. Studie ekonomického vlivu filmového průmyslu v České republice: Závěrečná
zpráva. [online]. Ministerstvo kultury ČR. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z:
www.famu.cz/docs/OlsbergCZFINAL.pdf

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat komunikační strategií celovečerního debutu v kontextu českého filmového public relations z teoretického a praktického hlediska. Nejprve budou definovány základní termíny z oblasti filmového marketingu a public relations a také nástroje, které používají. Poté se zaměřím na aktuální situaci na českém filmovém trhu. Budu zkoumat, jak je filmový marketing aplikován během jednotlivých fází vzniku audiovizuálního díla.
Praktická část bude zahrnovat analýzu komunikační strategie celovečerního debutu Nenasytná Tiffany (2015). V závěru práce zhodnotím, zda byla navržená strategie a následná komunikace úspěšná. Předpokládaným cílem práce je teoretické uchopení dosud nepříliš akademicky zmapované oblasti českého filmového public relations a ověření hypotézy, že cesta filmového debutu do médií je obtížnější, než jak tomu je u filmů již zavedených tvůrců.      
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK