Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Rise of the YouTube Celebrity: The Migration of Young Audiences from TV to Independent Content Creators
Název práce v češtině: Zrod YouTube celebrity: přesun mladých diváků od televize k nezávislým tvůrcům obsahu
Název v anglickém jazyce: The Rise of the YouTube Celebrity: The Migration of Young Audiences from TV to Independent Content Creators
Klíčová slova: YouTube, celebrita, monetizace, YouTuber, YouTubeři, televize, narrowcasting, vlog, Let’s Play, letsplay, parasociální interakce, mikrocelebrita, skrytá reklama, product placement, Patreon, PewDiePie
Klíčová slova anglicky: YouTube, celebrity, monetization, YouTuber, YouTubers, vlog, Let’s Play, letsplay, micro-celebrity, hidden advertising, product placement, narrowcasting, television, Patreon, para-social interaction, PewDiePie
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Koubský, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce vychází z hypotézy, že část současných mladých diváků vyměnila ‘celebrity‘ (Grinin, 2009; Schikel, 1985) ze světa televize a filmu za tzv. youtubery, tedy tvůrce a tváře kanálů videoportálu YouTube. Teoretická část práce se bude zabývat zjm. jejich zrodem. Americká práce (Ault, 2014) je referenčním rámcem praktické části diplomové práce; užité metody budou navrženy v podobě vztahnutelné. Jejím hlavním cílem je ověřit rozsah platnosti základní hypotézy mezi českými mladými diváky (se zaměřením na věkovou kategorii odpovídající druhému stupni ZŠ), na základě rozhovorů s některými z nich a vlastní analýzy komunit a obsahu kanálů vybraných YouTuberů prakticky zkoumat důvody jejich přesunu od televize k nezávislým tvůrcům videoobsahu.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
AULT, Susanne. Survey: YouTube Stars More Popular Than Mainstream Celebs Among U.S. Teens. In: Variety Magazine [online]. [cit. 2015-01-06] Dostupné z http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-stars-more-popular-than-mainstream-celebs-among-u-s-teens-1201275245/.
BOLTER, J. David; GRUSIN, Richard; GRUSIN, Richard A. Remediation: Understanding new media. mit Press, 2000.
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. DMS : Digital Media and Society : YouTube : Online Video and Participatory Culture (2nd Edition). Oxford, GBR: Wiley, 2013.
DYNEL, Marta. Participation framework underlying YouTube interaction. Journal of Pragmatics, 2014, 73: 37-52.
Grinin, Leonid: ‘People of Celebrity’ as a New Social Stratum and Elite. In Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Cultural Dimensions (pp. 183–206). / Ed. by Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev. Moscow: KRASAND/Editorial URSS, 2009.
JENKINS, Henry. Convergence culture: Where old and new media collide. NYU press, 2006.
JONES, Julie Marie. The Me in Media: A functionalist approach to examining motives to produce within the public space of YouTube. 2010.
Schikel, Richard. Intimate Strangers: The Culture of Celebrity New York: Doubleday, 1985. ISBN 0-385-12336-1.
TAPSCOTT, Don. Grown up digital: How the net generation is changing your world HC. McGraw-Hill, 2008.
ZHANG, Kaifu; ZUBCSEK, Peter Pal. Community Leaders or Entertainment Workers? Incentivizing Content Generation in Social Media. 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK