Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovesa s předmětovým infinitivem v češtině a ruštině s ohledem na výuku češtiny pro cizince
Název práce v češtině: Slovesa s předmětovým infinitivem v češtině a ruštině s ohledem na výuku češtiny pro cizince
Název v anglickém jazyce: Verbs with infinitive complements in Czech and Russian with respect to teaching Czech for foreigners
Klíčová slova: slovesné vazby, předmětový infinitiv, čeština, ruština, čeština pro cizince
Klíčová slova anglicky: verb patterns, objective infinitive, Czech, Russian, Czech for foreigners
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace: Práce se bude věnovat srovnání sloves s předmětovým infinitivem v češtině a ruštině, zmapování jejich zachycení v učebnicích češtiny pro rusky mluvící. Cílem je vytvoření seznamu sloves s různými vazbami s ohledem na jazykové úrovně podle SERR.
Abstract The thesis is focused on comparing verbs with infinitival complements in Czech and Russian and observing their description in textbooks of Czech for Russian speakers. The aim is to establish a list of verbs with different complements in Czech and Russian, taking into account the CEFR language levels.
Výzkum bude vycházet ze seznamu českých sloves s předmětnými infinitivy. Pro každé z nich bude nalezen ruský ekvivalent (či ekvivalenty) a v obou jazycích bude pro každé sloveso zkoumána možnost vazby s infinitivem, vedlejší větou nebo nominativní skupinou. Na tomto základě budou srovnány české a ruské ekvivalenty a vytvořen seznam sloves, jejichž vazby se odlišují. Tento seznam bude roztříděn podle toho, k jaké úrovni SERR daná slovesa patří. Dalším výstupem budou příklady cvičení na české slovesné vazby, určené pro rusky mluvící ovládajících češtinu na různých jazykových úrovních.
Seznam odborné literatury
Odborná literatura:
Macurová, P.: Kontrolovaný infinitiv. Dipl. práce. Brno: MU, 2009.
Svoboda, K.: Infinitiv v současné spisovné češtině, Praha, 1962.
Trávníček, F.:K předmětovému infinitivu. Naše řeč 37, 1954. Dostupné z

Mluvnice češtiny a jazykové příručky:
Adamovičová, A.: Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Praha: UK, 2005.
Čadská, M.: Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Praha: UK, 2005.
Davies, B. – Hejduková, J.: 401 Czech Verbs. Praha: Bruce Davies, 2006.
Grepl, M. – Karlík, P.: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.
Hádková, M.: Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1, podle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme". Olomouc: UP, 2005. Havránek, B. – Jedlička, A.: Mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.
Petr, J. A kol. Mluvnice češtiny 1–3. Praha: Academia, 1987.
Poldauf, I. – Šprunk, K.: Čeština jazyk cizí. Praha: SPN, 1968.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc, 2002.
Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Acadmia, 2005.
Šára, M.: Prahová úroveň. Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. Šára, M. a kol. Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

Učebnice češtiny pro rusky mluvící
Confortiová, H. -Cvejnová, J. - Rajnochová, N.: Čeština pro rusky hovořící. Voznice: Leda, 2013.
Mrověcová, L.: Čeština pro rusky mluvící. Brno: Computer Press, 2009.
Remediosová, H. - Čechová, E. - Putz, H.: Chcete mluvit česky? Хотите говорить по-чешски? Liberec: Harry Putz, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK