Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Účast obhájce v přípravném řízení
Název práce v češtině: Účast obhájce v přípravném řízení
Název v anglickém jazyce: The position of defence counsel in Pre-trial Proceedings
Klíčová slova: právo na obhajobu, obhájce, přípravné řízení
Klíčová slova anglicky: defence counsel, right for defence, pre-trial proceedings
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.07.2015 09:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Právo na obhajobu je jedním z nejdůležitějších základních práv osoby, proti níž se trestní řízení
vede. Úloha obhájce v přípravném řízení je naprosto zásadní. Obhájcem může být pouze advokát a
člen České advokátní komory, tudíž osoba s právnickým vzděláním a kvalifikací pro tuto práci.
Obhájce musí hájit práva obviněného všemi povolenými způsoby a vystupovat v jeho prospěch. Ve
své práci jsem upřela svou pozornost na právní postavení obhájce podle současné české právní
úpravy, na problematiku nutné obhajobu, na právní postavení zvoleného obhájce, soudem
ustanoveného obhájce a obhájce ustnoveného Českou advokátní komorou, na jednotlivá práva a
povinnosti obhájce. Dále jsem se zaměřila na přípravné řízení a na různé aspekty účasti obhájce v
přípravném řízení a jeho jednotlivé úkoly v něm.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The right of deffencee is one of the most important fundamental rights of a person against whom
the criminal proceedings is brought. The role of defence counsel in preliminary procedure is
essential. He has to be an advocate only and a member of Bar Association, consequently a person
with a juristic education and qualified to this job. Defence counsel must defend a laws of accused
by all the tolerable ways and work on his behalf. In my work I direct my attention towards the legal
status of counsel under current Czech legal regulation, issues of the compulsory defence, legal
position of chosen and court-appointed counsel, designation of the counsel by the Bar Association,
rights and duties of counsel. Also I direct my attention towards preliminary procedure and on
various aspects of defender’s participation in preliminary procedure and his tasks in it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK