Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Management závěrečného turnaje McDonalds cup 2015
Název práce v češtině: Management závěrečného turnaje McDonalds cup 2015
Název v anglickém jazyce: Management of the McDonald's Cup 2015 final tournament
Klíčová slova: Management, sportovní akce, plánování, organizace, fotbal, McDonald’s Cup, případová studie, SWOT analýza, marketing
Klíčová slova anglicky: Management, sport event, planning, organizing, football, McDonald's Cup, case study, SWOT analysis, marketing
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2015
Datum zadání: 16.06.2015
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: Ing. Martin Kolmistr
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout podrobný rozbor managementu finálového turnaje McDonald’s Cup 2015 známého jako Svátek fotbalu, prezentovat jeho silné a slabé stránky, potenciální příležitosti a hrozby a následně na základě předchozích analýz vytvořit seznam návrhů a doporučení vedoucích k odstranění slabých stránek, eliminaci hrozeb a tím k rozvoji, zvýšení popularity a zlepšení organizace příštích ročníků McDonald’s Cupu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this thesis is to provide a detailed analysis of the management of the McDonald’s Cup 2015 final tournament known as the Festival of Football, to present its strengths, weaknesses, potential opportunities and threats and then, based on previous analyses, to create a list of suggestions and recommendations leading to the elimination of the weaknesses and threats and thus to development, increase of the popularity and to improvement of the hosting the McDonald's Cup in the next years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK