Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: Militarismo en América Latina (Pere Ortega y Juan S. Gómez)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Militarismo en América Latina (Pere Ortega y Juan S. Gómez)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Militarism in Latin America (Pere Ortega y Juan S. Gómez)
Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, militarismus, Latinská Amerika, politické programy, vojenské operace
Klíčová slova anglicky: annotated translation, translation-oriented text analysis, Latin America, political programs, military operations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2015
Datum zadání: 16.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anežka Charvátová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování: Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E.(2008) Současná stylistika. Praha
DUBSKÝ, J. (1988) Capítulos de estilística funcional comparada. Praha.
DUBSKÝ, J. (1993) Medios léxico-gramaticales de la comunicación. Linguistica Pragensia, 1/93, pp.s. 1-7.
BRAVO UTRERA S., GARCÍA LÓPEZ R. (coord.)( 2006) Estudios de traducción: problemas y perspectivas. Las Palmas de Gran Canaria
MACUROVÁ, A. (1995) Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK. pp. 246 – 249.
NORD, CH. (2000) What do we know about the target text receiver, A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, 2000:.195 – 212.
SANZ ÁLAVA I. (2007) El español profesional y académico en el aula universitaria. Valencia: Tirant lo Blanch.

Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK