Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Lucemburků v Českých učebnicích dějepisu v 19. a 20. století
Název práce v češtině: Obraz Lucemburků v Českých učebnicích dějepisu v 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Image of Luxembourg in Czech history textbooks in the 19th and 20th century
Klíčová slova: učebnice dějepisu, výuka dějepisu, Lucemburkové, vzdělanost, vzdělávací reformy
Klíčová slova anglicky: history textbooks, teaching of history, educational reforms, House of Luxembourg, education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2015
Datum zadání: 30.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Tomáš Baletka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Historická paměť
Formování identity prostřednictvím dějepisu
Výuka dějepisu v 19. a 20. století
Učebnice a učební osnovy
Srovnání vývoje historického odborného bádání s texty v učebnicích
Proměny obrazu českých lucemburských panovníků
Mýtus Zikmunda Lucemburského v učebnicích
Hledání historického pojetí v současné výuce
Seznam odborné literatury
Čornej, Petr.: Lipanská křižovatka Praha 1992
Doležal, Jiří.: Česká kultura za protektorátu Národní filmový archiv Praha 1996
Holý, Ladislav.: Malý český člověk a skvělý český národ. Praha 2001
Choholová Anděla.: Výuka dějepisu za Protektorátu. Praha 1990
Kutnar, František.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I. Od počátků národní kultury až po vyznění obrodného úkolu dějepisectví v druhé polovině 19. století. Praha 1973
Kutnar, František.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví II. Od počátků pozitivistického dějepisectví na práh historiografie marxistické. Praha 1977.
Kovaříková, Jana.: Učebnice dějepisu jako nástroj formování českého historického povědomí ve druhé polovině 19. století. Acta Universitatis Carolina – Philosophica et Historica 5. Praha 1976
Nodl, Martin.: Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno 2007
Rak, Jiří.: Bývali Čechové…české historické mýty a stereotypy. Praha 1994.
Tomek, Václav Vladivoj.: Děje mocnářství rakouského Praha 1851
Šustová, Magdalena.: Stalo se v zemi české. Jak se vyučoval dějepis. Praha Pedagogické muzeum J. A. Komenského 2009
Zweig Stefan. : Svět včerejška, vzpomínky jednoho Evropana. 2.vyd . Praha 1999
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je charakterizovat obraz Lucemburků v českých učebnicích dějepisu druhé poloviny 19. a ve 20. století. Práce vychází z předpokladu, že výuka dějepisu ve školách (základních a středních) se výrazně podílí na utváření identity mladého člověka. Diplomová práce popisuje vývoj tohoto obrazu a způsob, jakým se do vzdělávacích publikací promítaly aktuální dobové nálady a jejich proměny v kontextu historického vývoje. Dynamický vývoj obrazu českých dějin 14. a 15. století v učebnicích je ústředním námětem práce. Zaměřena bude především na historické postavy českých lucemburských králů: Jana Lucemburského, Karla IV., Václav IV. a Zikmunda Lucemburského.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this diploma thesis is to characterize the image of Luxembourgs in the Czech history textbooks of the second half of 19th century and in 20th century. The work is based on the assumption that the history education takes a significant part in making a young person‘s identity. The thesis describes the development of this image and the way in which the educational literature reflected the atmosphere of the day and its transformation in the context of historical development. The dynamic development of the image of the Czech history of 14th and 15th centuries is the central theme of the work. It will be mainly focused on the historical figures of Bohemian Luxembourg kings: John of Luxembourg, Charles IV, Wenceslaus IV and Sigismund of Luxembourg.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK