Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role sociálního pracovníka v nemocnici
Název práce v češtině: Role sociálního pracovníka v nemocnici
Název v anglickém jazyce: Role of social worker in a hospital
Klíčová slova: Sociální pracovník, sociální práce, role sociálního pracovníka, zdravotnictví, nemocnice, náplň práce, interdisciplinární tým
Klíčová slova anglicky: Social worker, social work, health, hospital, role of social worker, job description, interdisciplinary team
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2015
Datum zadání: 15.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2016
Datum a čas obhajoby: 02.02.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměřuje na zmapování stěžejních pracovních činností a náplně práce sociálního pracovníka v pražských, krajských a bývalé okresní nemocnici. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a geneze sociální práce ve zdravotnictví. Jedna z kapitol je věnována etickému kodexu, kvalitě sociální práce v nemocnici, platné legislativě vztahující se na tuto oblast a dále také interdisciplinární spolupráci v rámci nemocnice. V teoretické části práce je dále popsána náplň práce, kompetence, dovednosti či osobností charakteristiky sociálního pracovníka zaměstnaného v nemocnici. Poslední část je věnována sociální práci v nemocnici podle různých cílových skupin, se kterými sociální pracovníci přichází do kontaktu. Empirická část diplomové práce byla získána metodou polostrukturovaného interview. Hlavní výzkumná otázka celé diplomové práce se snaží zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v nemocnici. K zodpovězení hlavní výzkumné otázky slouží tři zkoumané oblasti. První zkoumá kvalifikaci a dovednosti sociálního pracovníka v nemocnici. Druhý okruh se týká náplně práce sociální pracovníka v nemocnici a jeho stěžejních pracovních činností. Poslední část výzkumu je věnována interdisciplinární spolupráci mezi personálem nemocnice. V rámci diskuze jsou porovnávány teoretické poznatky z odborné literatury a poznatky získané kvalitativním výzkumem.
Seznam odborné literatury
1. TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5.
2. KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2256-9.
3. KUZNÍKOVÁ, I. et al. 2011. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing. ISBN978-80-247-3676-1
4. LAWRENCE, R. J. Professional social work in Australia. Canberra: Australian National University, 2016.
5. BEDER, Joan. Hospital social work: the interface of medicine and caring. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-415-95067-8.
6. MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois (ed.). Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
7. TOMEŠ, Igor, Eva DRAGOMIRECKÁ, Katarina SEDLÁROVÁ a Daniela VODÁČKOVÁ. Rozvoj hospicové péče a její bariéry. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2941-4.
8. KUTNOHORSKÁ, Jana, Martina CICHÁ a Radoslav GOLDMANN. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3843-7.
9. KUZNÍKOVÁ, Iva a Věra MALÍK HOLASOVÁ. O sociální práci pro management zdravotnických organizací. V Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7368-987-2.
10. HAVRDOVÁ, Zuzana. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. 1. vyd. V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, 2010. ISBN 978-80-87398-06-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK