Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Název práce v češtině: Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of research organizations based on their scientific results
Klíčová slova: bibliometrie|scientometrie|hodnocení vědy|hodnocení výzkumu|produktivita výzkumu|Česká republika
Klíčová slova anglicky: bibliometrics|scientometrics|science evaluation|research evaluation|research productivity|Czech republic
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2015
Datum zadání: 13.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 08:40
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova práce:
1) Úvod
2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací
3) Projekt IPN Metodika
4) Případová studie
5) Závěr

Anotace:
Cílem práce v teoretické části, bude popsat a porovnat projekt IPN metodika se současnou metodikou hodnocení vědy. Ve výzkumné části bude (se zohledněním full-time equivalent zvolených institucí) propočítán vědecký výkon jednotlivých fakult dle Metodiky 2013. V rámci komparace boudou srovnány filozofické fakulty na území ČR a dále pak porovnány fakulty Univerzity Karlovy.
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
LEYDESDORFF, Loet. The challenge of scientometrics: the development, measurement, and self-organization of scientific communications. 2. ed. Parkland, Ill.: Universal Publ, 2001. ISBN 15-811-2681-6.
ANDRÉS, Ana. Measuring academic research: how to undertake a bibliometric study. Oxford: Chandos Publishing, 2009, xv, 169 pages. ISBN 978-184-3345-299.
VINKLER, Péter. The evaluation of research by scientometric indicators. Oxford: Chandos Pub., 2010, xxi, 313 pages. ISBN 978-184-3345-725.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK