Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny britsko-irských vztahů v letech 1919-1921
Název práce v češtině: Proměny britsko-irských vztahů v letech 1919-1921
Název v anglickém jazyce: Changes in the British-Irish Relations in the Years 1919-1921
Klíčová slova: Irsko, Velká Británie, Severní Irsko, Irská republikánská armáda, Britsko-irská válka, Anglo-irská dohoda, 1919-1921, 1916
Klíčová slova anglicky: Ireland, Great Britain, Northern Ireland, Irish Republican Army, Anglo-Irish War, Anglo-Irish Treaty, 1919-1921, 1916
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 06.07.2015
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
32nd Dáil General Election 26 February 2016 [online], 2016. Houses of the Oireachtas, 1-116 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.oireachtas.ie/documents/publications/201632DailElectionResults.pdf

About the Oireachtas, 2016. In: Houses of the Oireachtas: Tithe an Oireachtas [online]. Dublin: Office of the Houses of the Oireachtas [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.oireachtas.ie/parliament/about/

CAMPBELL, Fergus, 2007. Who Ruled Ireland? The Irish Administration, 1879-1914. The Historical Journal [online]. Cambridge University Press, 50(3), 623-644 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20175114

CREMIN, Maura R., 2015. Fighting on Their Own Terms: The Tactics of the Irish Republican Army 1919-1921. Small Wars [online]. 26(6), 912-936 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1080/09592318.2015.1095836. ISSN 0959-2318. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09592318.2015.1095836

Dáil Éireann, 2016. In: Houses of the Oireachtas: Tithe an Oireachtas [online]. Dublin: Office of the Houses of the Oireachtas [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.oireachtas.ie/parliament/about/dail/

DORNEY, John, 2012. The Irish War of Independence: A Brief Overview. In: . The Irish Story [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.theirishstory.com/2012/09/18/the-irish-war-of-independence-a-brief-overview/#.WRRJwVLPZo4

DORNEY, John, 2011. Today in Irish History: Bloody Sunday, 21 November 1920. In: The Irish History [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.theirishstory.com/2011/11/21/today-in-irish-history-bloody-sunday-november-21-1920/#.WRhK5lLypo6

DORNEY, John, 2011. Today in Irish History: the Anglo-Irish Treaty is Signed, 6 December 1921. In: The Irish Story[online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.theirishstory.com/2011/12/06/today-in-irish-history-6-december-1921-the-anglo-irish-treaty-is-signed/#.WRhKhVLypo5

Easter Rising 1916 [online], 2015. Septs of Ireland [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.easter1916.net

FRANK, Jan, 2006. Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton. Dějiny do kapsy. ISBN 80-725-4735-6.

CHURCHILL, Winston, 1996. Dějiny anglicky mluvících národů: Zrození Británie. Praha: Český spisovatel. ISBN 80-202-0641-8.

CHURCHILL, Winston, 1997. Dějiny anglicky mluvících národů: Nový svět. Praha: Argo. ISBN 80-202-0647-7.

CHURCHILL, Winston, 1999. Dějiny anglicky mluvících národů: Věk revoluce. Praha: Argo. ISBN 80-720-3102-3.

CHURCHILL, Winston, 1999. Dějiny anglicky mluvících národů: Velké demokracie. Praha: Argo. ISBN 80-720-3236-4.

Irish economic policy 1922-58, 2014. In: Collins 22 Society [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.generalmichaelcollins.com/life-times/finance/irish-economic-policy-1922-58/

MESEV, Victor, Peter SHIRLOW a Joni DOWNS, 2009. The Geography of Conflict and Death in Belfast, Northern Ireland. Annals of the Association of American Geographers [online]. Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American Geographers, 99(5), 893-903 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20621258

MCBURNEY, Liam, 2017. Volby v Severním Irsku opět vyhráli unionisté. Tentokrát ale těsněji. In: Česká televize: ČT 24 [online]. ČTK [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2049286-volby-v-severnim-irsku-opet-vyhrali-unioniste-tentokrat-ale-tesneji

MOODY, T. W. a F. X. MARTIN, 1996. Dějiny Irska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Dějiny států. ISBN 80-710-6151-4.

O'ROURKE, Kevin, 1991. Burn Everything British but Their Coal: The Anglo-Irish Economic War of the 1930s. The Journal of Economic History [online]. Cambridge University Press, 51(2), 357-366 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2122580

REGAN, John M., 2007. Southern Irish Nationalism as a Historical Problem. The Historical Journal [online]. Cambridge University Press, 50(1), 197-223 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/4140171

REID, Colin, 2010. Stephen Gwynn and the Failure of Constitutional Nationalism in Ireland, 1919-1921. The Historical Journal [online]. Cambridge University Press, 53(3), 723-745 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40865676

Seanad Éireann, 2016. In: Houses of the Oireachtas: Tithe an Oireachtas [online]. Dublin: Office of the Houses of the Oireachtas [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.oireachtas.ie/parliament/about/seanad/

SHEPARD, Walter James, 1912. The Government of Ireland (Home Rule) Bill. American Political Science Review [online]. 6(04), 564-573 [cit. 2017-05-06]. DOI: 10.2307/1944652. ISSN 0003-0554. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0003055400023303

Stormont power-sharing talks deadline set for 29 June, 2017. In: BBC: NEWS [online]. Northern Ireland: BBC [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-39651071

ŠLOSARČÍK, Ivo, 2007. Politický systém Irska. Praha: Slon. Politické systémy. ISBN 978-80-86429-61-8.

VALKOUN, Jaroslav, 2015. Na cestě k Westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7308-557-5.
Předběžná náplň práce
Práci jsem se rozhodla pojmout formou komparace proměny britsko-irských vztahů před, v průběhu a bezprostředně po válce za nezávislost a v jejím historickém kontextu, přičemž se zaměřím především na situaci v Irsku.
Analýza historie britsko-irských vztahů v mé práci bude začínat krátkým úvodem historie jejich konfliktů, abych nastínila, co vedlo ke konfliktním vztahům těchto dvou zemí. Větší důraz budu věnovat konci 19. století, tedy době bezprostředně před britsko-irskou válkou za nezávislost. Hlavním předmětem mé práce jsou roky 1919-1921, tedy období války za nezávislost, těm budu věnovat největší část své práce a podrobně je analyzuji. Před samotným závěrem zhodnotím vývoj vztahů po válce až do dnešních dnů a okrajově se budu věnovat také otázce Severního Irska.

Předpokládaná osnova:
1. Úvod
2. Metodologie
3. Britsko-irské vztahy do 19. století
4. Irsko v 19. století
5. Britsko-irské vztahy na přelomu 19. a 20. století
6. Válka za nezávislost
7. Hospodářský vývoj v Irsku po osamostatnění se od Velké Británie
8. Aktuální situace v Irsku
8.a. Otázka Severního Irska
9. Závěr
10. Prameny a literatura
11. Přílohy
12. Anotace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison of transformation of Anglo-Irish relations before, during and immediately after the War of Independence and in its historical context, focusing especially on the situation in Ireland during the years 1919-1921.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK