Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam se zaměřením na oznamování trestných činů úplatkářství (whistleblowing)
Název práce v češtině: Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam se zaměřením na oznamování trestných činů úplatkářství (whistleblowing)
Název v anglickém jazyce: The criminological significance of crime reporting with the aim on reporting of bribery offences (whistleblowing)
Klíčová slova: oznamování trestných činů oznamování korupce latentní kriminalita kriminologie oznamovatel
Klíčová slova anglicky: crime reporting reporting of corruption latent crime criminology whistleblower
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 12.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 07:45
Místo konání obhajoby: Místnost č. 313
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je kriminologický význam oznamování trestné činnosti. První část této práce se zabývá především kriminalitou latentní, tedy tou částí kriminality, která zůstává skrytá. Diskutovány jsou možnosti a limity evidování kriminality do statistik a důvody, proč je určitá část trestné činnosti skryta v tzv. temné zóně kriminality a není zjištěna policií. Jako nejvýraznější příčinnou latence se jeví neoznamování kriminality ze strany obětí.
Druhá část této práce se pak blíže věnuje fenoménu neoznamování kriminality. Popisovány jsou jednotlivé faktory, které vedou oběti k rozhodnutí, že trestný čin neoznámí. Prvním a téměř nejdůležitějším faktorem, který je v této práci diskutován, je racionální úsudek oběti. Druhým popisovaným faktorem je důvěra v policii mezi veřejností na daném území. Třetím faktorem je pak vliv lokality, ve které oběť žije a čtvrtým vliv věku oběti na rozhodování, zda trestnou činnost oznámit či nikoliv. Pátým faktorem, kterým se tato práce zabývá, je pak vliv pohlaví pachatele, především fakt, že kriminalita páchaná ženami, je oběťmi oznamována méně. Zvláštní kapitola je pak věnována oznamování domácího násilí.
Třetí část této práce se zabývá oznamováním korupčních jednání, především trestných činů úplatkářství. V této oblasti v České republice zatím neexistuje úprava postavení oznamovatelů korupčních praktik, která je celosvětově brána jako stěžejní součást boje proti korupci. Oznamovatelé jsou hlavními aktéry odhalování korupce, ale právní řád jim neposkytuje záruky a ochranu proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Součástí této práce je úvaha, jak by úprava ochrany oznamovatelů mohla v České republice vypadat. Tato práce se především inspiruje srbskou úpravou ochrany oznamovatelů, která je mezi experty a neziskovými organizacemi považována za jednu z nejlepších. Diskutována je forma legální úpravy, věcná a osobní působnost, popisovány jsou možné oznamovací mechanismy a prostředky ochrany.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is the criminological significance of crime reporting. The first part deals with the issues of latent crime, the part of crime which stays hidden. It describes the possibilities and limits of crime recording and the reasons why a significant part of crime stays in the so called dark area of crime and gets never discovered by police. The most significant cause of latent crime seems to be the non-reporting behavior of victims.
The second part closely looks at the non-reporting behavior of victims and describes the individual factors, which lead to the decision to not report a crime to the police. First and nearly most important factor described is the cost and benefit theory. Second factor that the thesis is dealing with is the trust in police in a specific territory. Third factor is the influence of neighborhood in which the victim lives and fourth is the influence of victim´s age. Fifth factor described in this thesis is the gender of the offender, primarily the fact, that crimes committed by women get reported less than crime committed by men. Special chapter is dedicated also to the reporting of domestic violence.
The third part of this thesis deals with reporting of corruption, primarily of bribery criminal offences. In this area Czech Republic still doesn’t have legal provisions to secure the status of whistleblowers, which are taken worldwide as a key component of the fight against corruption. Whistleblowers are the main participants in uncovering of corruption offences, but the legal framework doesn’t offer them protection against the retaliation from the employer. Part of this thesis contains consideration, what kind of legal provisions should Czech Republic enact. This thesis is mainly inspired by the Serbian legal provisions, which are among experts and nongovernmental organizations taken as one of the best in the world. It discusses the form of legal provisions, scope of coverage, possible reporting mechanisms and protection instruments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK