Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita komunikace na oddělení urgentního příjmu pro děti
Název práce v češtině: Kvalita komunikace na oddělení urgentního příjmu pro děti
Název v anglickém jazyce: Quality of comunication in the emergency department for children
Klíčová slova: Komunikace; Urgentní příjem; Rodiče; Sestry; Děti
Klíčová slova anglicky: Communication; Emergency department; Parents; Nurses; Children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2016
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr a kolektiv. Etika a komunikace v medicíně. 1. Vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN-13: 978-80-247-3976-2
VENGLÁŘOVÁ, Martina – MAHROVÁ, Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. Vyd. Praha: Grada, 2006, ISBN-13: 978-80-247-1262-8
LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně. Pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. Vyd. Praha: Grada, 2006, ISBN-13: 978-80-247-1784-5
KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. 1. Vyd. Praha: Grada, 2009
ISBN-13: 978-80-247-2548-2
SIKOROVÁ, Lucie. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1.Vyd. Praha:Grada, 2011 ISBN-13: 978-80-247-3593-1
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnotit komunikační schopnosti personálu s rodiči nemocných dětí. Dalším cílem je popsat nedostatky komunikace a úroveň spokojenosti rodičů s komunikací mezi sestrami s jejich dětmi.
Ke zjištěným skutečnostem bude navrženo možné řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to evaluate the communication skills between staff and parents of sick children. Next goal is to describe the lacks of communication and the level satisfaction of parents with communication between nurses and their children. Possible solutions will be suggest to detected fact.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK