Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců
Název práce v češtině: Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců
Název v anglickém jazyce: Bible Texts Quotations in Selected Writings of the Apostolic Fathers
Klíčová slova: apoštolští otcové|citace|Bible|žánry
Klíčová slova anglicky: Apostolic Fathers|Quotations|Bible|Genres
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2015
Datum zadání: 15.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se má zabývat případy využití biblického textu ve spisech tzv. apoštolských otců. Student na základě studia zadané odborné literatury a spisů apoštolských otců upřesní téma práce, zejména vymezí, na které spisy se bude soustředit. Přitom provede vlastní rešerši další relevantní sekundární literatury.
Student by měl v úvodu představit vybrané spisy apoštolských otců, jimiž se bude zabývat, a objasnit limity bádání o zvoleném tématu. Mimo jiné by mohl např. vyjasnit, co bude pokládat za využití biblického textu (citace, parafráze, aluze), a zmínit se o problému textové tradice Septuaginty, s čímž by mohla souviset také otázka vztahu orální a psané kultury ve starověku.
Analýza citací a dalších forem využití biblického textu ve vybraných spisech apoštolských otců by mohla ukázat například, jak jejich autoři pojímají autoritu těchto textů a jak a k jakému účelu je využívají. Student by též mohl reflektovat souvislosti svého zkoumání s moderním diskursem o formování křesťanské identity a kultury, popřípadě o povaze náboženského konfliktu.
Seznam odborné literatury
FISCHER, J. A. Die apostolischen Väter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981

GREGORY, A. – TUCKETT, C. Eds. The Reception of the New Testament in the Apostolic Fathers. Oxford: Oxford University Press, 22011

MARCOS, N. F. The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible. Leiden-Boston: Brill, 2000

PAVLÍK, J. Vznik Septuaginty a tzv. "alexandrijský kánon". Salve 2/2013, s. 39–52

SIMONETTI, M. Biblical Interpretation in the Early Church: An Historical Introduction to Patristic Exegesis. Edinburgh: Bloomsbury T&T Clark, 2002
SIMONETTI, M. Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 1985

WENDEL, S. Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr. Supplements to Novum Testamentum. Leiden-Boston: Brill, 2011

WENGST, K. Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984

YOUNG, F. M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK