Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908
Název práce v češtině: Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908
Název v anglickém jazyce: Architecture at the Exhibition. The birth of modern architecture during the great Prague exhibitions in 1891-1908.
Klíčová slova: architektura, velké výstavy, moderna, Výstaviště
Klíčová slova anglicky: architecture, great exhibitions, modernism, Prague Exhibition Grounds (Výstaviště)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2015
Datum zadání: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod – vstupní hypotéza
II. Přehled dosavadní literatury k tématu
III. Velké výstavy 19. století a jejich význam v české kultuře
IV. Výstavní pavilon jako specifický architektonický typ
V. Jubilejní zemská výstava 1891
VI. Národopisná výstava českoslovanská 1895
VII. Výstava architektury a inženýrství 1898
VIII. Jubilejní výstava Obchodní a živnostenské komory 1908
IX. Velké výstavy v kontextu dějin české architektury v 90. letech 19. století a počátku 20. století – vzájemné vlivy
X. Závěr – velké výstavy jako pole nástupu české moderní architektury
Seznam odborné literatury
AUGUSTA Pavel, HONZÁK František: Sto let Jubilejní. Praha 1991
BENEŠOVÁ Marie: Česká architektura v proměnách dvou století: 1780 – 1980. Praha 1984
BOUČEK Stanislav, PARGAČ Jan, SOCHOROVÁ Ludmila, ŠTĚPÁNOVÁ Irena: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1996
FOŘT Josef: Všeobecná zemská výstava 1891 v Praze k oslavě jubilea první průmyslové výstavy 1791 v Praze: Hlavní katalog. Praha 1891
HALADA Jaroslav, HLAVAČKA Milan: Světové výstavy: Od Londýna 1851 po Hannover 2000. Praha 2000
Hynkův průvodce po Praze a po zemské jubilejní výstavě v roce 1891. Praha 1891
Ilustrovaný katalog památek výtvarných a oddělení církevního: Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. Praha 1895
Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891. Praha 1894
KAFKA Josef: Ilustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou. Praha 1891
KAFKA Josef: Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895: Hlavní katalog a průvodce. Praha 1895
KAFKA Josef: Výstava architektury a inženýrství spojená s výstavou motorů a pomocných strojů pro maloživnostníky, s přidruženou výstavou vynálezů pro živnostníky a s odbornou výstavou klempířů zemí koruny České v Praze 1898. Praha 1898
KOLÁŘ František, HLAVAČKA Milan: Jubilejní výstava 1891. In: Slovo k historii. 1991, č. 28
Krčma umělců U Nesmysla: séances duší fin de siècle. Praha 1898
KRONBAUER Rudolf Jaroslav: Naše jubilejní výstava. Praha 1892
Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha 1895
Umění na Jubilejní výstavě před sto lety. Praha 1991
ŠVÁCHA Rostislav: Od moderny k funkcionalismu. Praha 1995
VYBÍRAL Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby. Praha 2002
ZATLOUKAL Pavel: Architektura 19. století. Praha 2001
ZATLOUKAL Pavel: Příběhy z dlouhého století. Olomouc 2002
Předběžná náplň práce
V období od 90. let 19. století do počátku 20. století došlo v české architektuře k přerodu od pozdního historismu k moderně. Diplomová práce se snaží tuto změnu ukázat na architektuře výstavních pavilonů během velkých pražských výstav, konaných v letech 1891-1908 na holešovickém Výstavišti. Monografický bude pojednáno o Jubilejní zemské výstavě v roce 1891, Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895, Výstavě architektury a inženýrství v roce 1898 a Jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908. Po zasazení výstav do širšího kontextu, s důrazem na vzájemné vlivy architektury jako celku a výstavní architektury, verifikuje v závěrečné syntetické kapitole vstupní hypotézu, že velké pražské výstavy byly podstatným polem nástupu české moderní architektury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There occurred a change in the Czech architecture from late historicism to modernism in the time from 1890´s to the early 20th century. This thesis tries to demonstrate this change on the architecture of the pavilions during the Prague’s great exhibitions that held in the years 1891-1908 at the Prague Exhibition Grounds at Holešovice. Individual attention will be focused on the Prague Jubilee Exhibition of 1891, the Czechoslavic Ethnographic Exhibition of 1895, Exhibition of Architects and Engineers of 1898 and Jubilee exhibition of the Trade and Business Chamber of 1908. After putting these exhibitions into the broader context, with the emphasis on mutual influences between the architecture as a complex and architecture of the pavilions, the final chapter verifies the initial hypothesis that great Prague’s exhibitions played an essential role in the birth of Czech modern architecture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK