Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Komparativní analýza českého a norského vzdělávacího systému: analýza vybraných aktuálních problémů
Název práce v češtině: Komparativní analýza českého a norského vzdělávacího systému: analýza vybraných aktuálních problémů
Název v anglickém jazyce: Comparative Analysis of Czech and Norwegian Educational System: Analysis of chosen actual problems
Klíčová slova: vzdělávací systém České republiky, vzdělávací systém Norského království, vzdálávání budoucích učitelů, inkluzivní vzdělávání, vzdělávací politika
Klíčová slova anglicky: education system of Czech Republic, education system of Norway, teacher training, inclusive education, educational policy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2015
Datum zadání: 10.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.04.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Komparativní analýza je zaměřena na témata vzdělávání budoucích učitelů a inkluzivního vzdělávání v České republice a v Norsku. Těžiště práce spočívá v synchronním srovnání dat obou témat na základě studia relevantních dokumentů. Komparace vybraných pedagogických problémů je doplněna o stručné představení vzdělávacích systémů obou zemí. Cílem práce je čtenáře seznámit s teoretickými východisky pro vzdělávání budoucích učitelů a inkluzivního vzdělávání v České republice a Norsku a poukázat na jejich spojitosti a rozdíly. Výsledky práce mohou sloužit jako základ pro další zkoumání daných témat, případně mohou být inspirací pro praxi.
Seznam odborné literatury
Adult Education in Europe: Nordic countries. Part 2. Praha: European Centre for Leisure and Education, 1989.
Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě. Brusel: Eurydice, 2009. ISBN 978-92-79-09583-2.
BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma: Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8140-6.
BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2016. ISBN 978-80-7315-255-0.
BENDL, Stanislav. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.
BROŽOVÁ, Stanislava a Květa GOULLIOVÁ, ed. Další vzdělávání učitelů v Evropské unii a v zemích ESVO/EHP. Přeložil Karel RÝDL. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997.
České školství v mezinárodním srovnání: stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a glance 2007. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0537-9.
European glossary on education. Volume 3., Teaching Staff. Brussels: Eurydice, 2001. ISBN 2-87116-333-2.
FARSTAD, Hafdan. Vocational education and training in Norway. Thessaloniki: CEDEFOP - Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy, 1999. ISBN 92-828-2476-4.
HABART, Tomáš. Krok za krokem k inkluzi. Praha: Člověk v tísni (společnost), c2010. ISBN 978-80-87456-00-2.
HOVE, Olav. The system of education in Norway. Oslo: Norsko., 1968.
HŘÍBKOVÁ, Lenka aj. Současné norské školství. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1993. 55 s. ISBN 80-211-0136-9.
CHLEBEČEK, Aleš. Příprava učitelů v Norsku. Praha: Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR, 1987.
Klíčová témata vzdělávání v Evropě: učitelské povolání v Evropě: profil, trendy a úkoly. Svazek 3., Zpráva I. Přípravné vzdělávání učitelů a přechod do zaměstnání. Všeobecné nižší sekundární vzdělávání. Brussels: Eurydice, 2002.
KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-148-6.
KOVÁŘÍČEK, Václav. Cesty učitelského vzdělávání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1984.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Index for inclusion in the Czech primary schools: teachers self-evaluation in primary schools research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5931-3.
LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7.
Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe. Brussels: Eurydice, 2008. ISBN 978-92-79-08898-8.
Lifelong learning in Norway: reviews of national policies for education. Paris: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 2002. ISBN 92-64-19722-2.
MACCLELLAND, V. Alan a Ved P. VARMA. Advanced in teacher education. London: Routledge, 1989. ISBN 0-415-01883-8.
OECD skills strategy action report - Norway. Paris: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, c2014.
OECD skills strategy - Norway 2014: executive summary. Paris: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, c2014.
Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie: Situace v Rakousku, ve Finsku a ve Švédsku a v zemích ESVO/EHP (Island a Norsko). Dodatek ke studii. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. ISBN 80-211-0230-6.
RADOSTNÝ, Lukáš. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.
SANTIAGO, Paulo. Czech Republic. Paris: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 2012.
SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2014. ISBN 978-80-7478-354-8.
ŠMELOVÁ, Eva, FASNEROVÁ, Martina, ed. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy: Pregradual prepare of teachers at primary and pre-primary school in the context of the curricular reform : vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2775-1.
TANNENBERGOVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti?. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 135 stran. ISBN 978-80-7552-008-1.
URBÁNEK, Petr. Vybrané problémy učitelské profese: aktuální analýza. Liberec: Technická univerzita, 2005. ISBN 80-7083-942-2.
Zajišťování kvality vzdělávání učitelů v Evropě. Brussels: Eurydice, 2006. ISBN 92-79-01931-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK