Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Affecting the level of music movement abilities with new music movement program for pupils of secondary school
Klíčová slova: školní tělesná výchova, hudebně-pohybová výchova, intervenční program, rytmické schopnosti, rytmická gymnastika.
Klíčová slova anglicky: physical education, musical-movement education, intervention program, rhythmic abilities, equilibrium, pubescence, rhythmic gymnastics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viléma Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2015
Datum zadání: 09.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.03.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:25.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 06.03.2020
Oponenti: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  Jana Pelclová
 
 
Zásady pro vypracování
- vytvořit nový hudebně-pohybový program pro výuku žákyň 2. stupně základních škol podle všech hledisek intervenčního programu
- z rešerše odborné literatury a literatury příbuzných oborů vybrat poznatky o možnosti ovlivňování úrovně hudebně-pohybových schopností prostřednictvím různých forem HP
- zpracovat metodický postup aplikování programu
- seznámit vybrané (ochotné) učitele tělesné výchovy učící dívky na 2. stupni ZŠ s novým programem HPV a s baterií testů hudebně-pohybových schopností
- pilotně ověřit aplikaci a účinnost vytvořeného programu HPV a baterie testů
- realizovat pedagogický experiment a vyhodnotit jeho výsledky
Seznam odborné literatury
1. Appelt, K. (1995). Pohybová skladba v teorii a praxi I. část. Praha: Ústřední škola ČOS.
2. Appelt, K. (1995). Pohybová skladba v teorii a praxi II. část. Praha 1995: Ústřední škola ČOS.
3. Appelt, K., & J., M. (1981). Kapitoly z pohybové skladby. Praha: SPN.
4. Bentley, A. (1966). Musical Ability in children and it´s messurement. London: G Herrab at Co.
5. Blahutková, M., & Jonášová, D. (2009). Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykovo Univerzita.
6. Blažková, O. Lišková, Y. (2010). Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe. Načteno z Projekty OSU: http://projekty.osu.cz/synergie/dok/opory/metodika-vyuky-hudebni-vychovy-na-2-stupni-zakladnich-skol-a-strednich-skolach-z-pohledu-pedagogicke-praxe-namety-pro-zacinajici-ucitele.pdf
7. Blížkovská, J. (1999). Úvod do taneční terapie. Brno: Masarykova Univerzita.
8. Brtníková M. (2008). Modernizace hudebně pohybové výchovy, Autoreferát deseriační práce v oboru kinantropologie. Praha.
9. Brtníková, M. (2008). Modernizace hudebně pohybové výchovy. Disertační práce Fakulta tělesné výchovy a sportu. Praha: Univerzita Karlova.
10. Brtníková, M., Novotná, V., & Voříšková, M. (2010). Ověření účinnosti nového hudebně-pohybového programu pro střední školy. Studio sportiva, 49-58.
11. Cavill, N. B. (2001). Health enhancing physical activity for young people: Statement of the United Kingdom expert consensus conference. Pediatric Exercise Science, stránky 12-25.
12. Čelikovský, S. (1963). Vybrané kapitoly z experimentálního výzkumu v tělesné výchově pro pedagogy. Praha: SPN.
13. Chráska, M. (1988). Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: VUP.
14. Foster, S. (1986). Bodies and Subjects in Contemporary American Dance. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press.
15. Frömel, K. (1991). Teorie programovaného učení v tělesné výchově. Praha: SPN.
16. Fromel, K. S. (May 2002). Dance as a fitness activity: The impact of teaching style and dance form. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, stránky 26-30.
17. Gavora, P. (2000). Úvod do metodologického výzkumu. Brno: Paido.
18. Hanna, J. L. (1979). To Dance is Human: a Theory of Nonverbal Communication. Austin, London: University of Texas Press.
19. Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolínum.
20. Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod spracování dat: Analýza a metaanalýza. Praha: Portál.
21. Hendl, J., & Dobrý, L. (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit. Praha: Karolínum.
22. Hrčka, J., & Wálová, Z. (1980). Gymnatika při modernej hudbe. Bratislava: Slovenské tělovýchovné.
23. Humprey, D. (1978). The Art of Making Dance. New York: Grove Press.
24. Jeřábková, J. (1979). Taneční průprava. Praha: SPN.
25. Knopová, B. (2005). Činnosti hudebně pohybové výchovy v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. Brno: Masarykova Univerzita.
26. Kos, B. (1990). Gymnastické systémy: historický vývoj a charakteristika. Praha: Univerzita Karlova.
27. Kovář, R., & Blahuš, P. (1975). Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha: Univerzita Karlova.
28. Krapková, H. (1995). Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého.
29. Kulhánková, E. (2000). Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál.
30. Liliana, N. (2010). Dance and Music in Physical Education lesson for Students. The Annals of Dunarea De Jos University of Galati.
31. Mainwaring, L. M., & Krasnow, D. (2010). Teaching the Dance Class, Strategies to Enhance Skill Acquisition, Mastery and Positive Self-Image. Journal of Dance Education, 14-22.
32. Měkota, K., & P., B. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN.
33. Miklánková, L. (2007). Hudba jako prostředek motivace a iniciace žáka v tělesné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého.
34. Millar, V. (2011). Dance in Secondary Education A Creative and Cultural Expirience. Active & Healthy Magazine, 15-19.
35. Mlíkovská, J. (1996). O choreografii. Praha : IPOS – ARAMA.
36. Novotná V. (2012). Gymnastika jako tvůrčí akt. Praha: Karolinum.
37. Novotná, V. (1998). Tvorba pohybové sklaby. Praha: ČASPV.
38. Novotná, V. (1999). Pohybová skladba. Praha: Karolinum.
39. Payen, H. (1999). Kreativní pahyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál.
40. Pelclová, J., K., F., Skalik, S., & Stratton, G. (2008). Dance and Aerobic Dance in Physical Education Lessons: The Influence of the Student´s role on Physical Activity in Girls. Acta Universitatis Carolinae, 85-90.
41. Praha, V. (2007). Učební dokumenty. Načteno z Ministersvo školsví mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-2
42. Rýdl, P. (2006). Tvorba školních vzdělávacích programů pro oblast tělesné výchovy na základní škole. Česká kinantropologie, 2, stránky 29-45.
43. Semiginovský, B. (2007). Školní tělesná výchova. Tělesná výchova a sport mládeže, 73, 5-11.
44. Sigmund, E. F. (2009). Oblíbený obsah vyučovacích jednotek tělesné výchovy - pozitivně hodnocený prostředek vyššího tělesného zatížení děvčat. Tělesná kultura, stránky 45-63.
45. Skopová, M., & Blahušková, E. (1991). Rytmické druhy gymnastiky v pohybové kreaci. Praha: Univerzita Karlova.
46. Slezáková, J. a. (1986). Taneční směry. Praha: ČÚV ČSTV.
47. Šťastná, D. (1984). Didaktika rytmické gymnastiky. Praha: Univerzita Karlova.
48. Šťastná, D., & Mihule, J. (1993). Didaktika rytmické gymnastiky. Praha: Karolinum.
49. Tupý, J., & B., S. (1990). Tělesná výchova a sport pro 5-8 rořník základní školy. Praha: SPN.
50. Viskupová, A. (1987). Hudba a pohyb. Praha: Editio Supraphon.
51. Ward, D., Saunders, P., & Pate, P. (2007). Physical Activity interventions in Children and adolescent. Human Kinetics.
52. Záděrová-Kytýřová, M. (2002). Taneční gymnastika. Praha: IPOS-ARMA.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně-pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12–16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku.

K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to verify how the newly created programme of musical- movement education affects the level of selected musical and locomotory abilities of the pupils groups, aged 12-16 years. The partial goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age and to create methodological materials for his teaching.

To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley´s test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk´s test, Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. Graphical representation through the boxplot and Q-Q chart.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK