Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákon v listech apoštola Pavla
Název práce v češtině: Zákon v listech apoštola Pavla
Název v anglickém jazyce: The Law in the letters of the Apostle Paul
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2015
Datum zadání: 05.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Oponenti: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. výběr a analýza textů - rozšíření textové základny oproti bakalářské práci
2. Evaluce výsledků - roztřídění materiálu do různých typů užití pojmu zákon u Palva
3. Srovnání s dobovým židovským pojetím
4. Konfrotnace v rámci NZ
Seznam odborné literatury
biblické slovníky (zejména ke kapitolám 1.1. a 2.1.)
komentáře k jednotlivým biblickým knihám
židovská literatura (Talmud, Knihy tajemství a moudrosti)
další monografická literatura

Apoštol Pavel a Písmo. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.
BOUMA, D. – HOJDA, J. Pavel z Tarsu: Apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010.
FAUSTI, S. Svoboda Božích dětí. Praha: Paulínky, 2013.
KERTELGE, K. Grundthemen paulinischer Theologie. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1991.
POLA, P. Pojetí svobody v listech apoštola Pavla. (Diplomová práce.) Praha, 2008.
ROSSI DE GASPERIS, F. Pavel z Tarsu: Ježíšovo evangelium. Olomouc: Refugium, 2009.
RYŠKOVÁ, M. Pavel z Tarsu. Praha: Karolinum, 2014.
SCHLIER, H. Grundzüge einer paulinischen Theologie. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1978.
Předběžná náplň práce
1. HISTORICKÁ VÝCHODISKA
1.1. Zákon ve starozákonních textech a v židovské tradici
1.2. Listy Korinťanům, Galaťanům a Římanům a jejich historické pozadí
2. ZÁKON V PAVLOVÝCH LISTECH
2.1. Různé významy slova Zákon v Pavlových listech
2.2. Rozbor vybraných úryvků z listů Korinťanům, Galaťanům a Římanům
2.3. Pavlovo pojetí Zákona (syntéza na základě předchozího rozboru)
3. PAVLOVO POJETÍ ZÁKONA V SOUVISLOSTECH
3.1. Shody a odlišnosti Pavlova pojetí a judaismu
3.2. Pavlovo pojetí Zákona ve srovnání s Ježíšovým učením
3.3. List Jakubův a 2. list Petrův a jejich reakce na Pavlův výklad Zákona
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. HISTORICAL CIRCUMSTANDES
1.1 The Law in the Old Testament and in the Jewish tradition
1.2 The Letter to the Corinthians, Galatians and Romans and their historical circumstances
2. THE LAW IN THE LETTERS OF THE APOSTLE PAUL
1.2 Various meanings of the Law in Paul's letters
2.2 Analysis of selected passages from the Letter to the Corinthians, Galatians and Romans
2.3 Paul's conception of the Law (synthesis based on previous analysis)
3. PAUL'S CONCEPT OF LAW IN CONTEXT
1.3 Similarities and differences Paul's conception and Judaism
2.3 Paul's conception of the law compared to Jesus' teaching
3.3 Letter of James and the second letter of Peter and their response to Paul's interpretation of the Law
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK