Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zákon o státní službě: Sledování procesu tvorby zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Název práce v češtině: Zákon o státní službě: Sledování procesu tvorby zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
Název v anglickém jazyce: The Civil Service Act: Monitoring the Process of Making of the Act No. 234/2014 Coll., of the Civil Service
Klíčová slova: Služební zákon, zákon o státní službě, státní zaměstnanec, depolitizace státní správy, náměstek člena vlády, proces tvorby zákona, aktéři, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Public Service Act, Civil Service Act, Civil Servant, Depoliticization of State Administration, Deputy of member of the Government, Making Process of the Law, Actors, the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2015
Datum zadání: 16.09.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: Mgr. Markéta Musílková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. COHEN, Michael. D., MARCH, James. G., OLSEN, Johan. P. 1972. A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1, str. 1-25.
2. FIALA, Petr., SCHUBERT, Klaus. 2000. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.
3. HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
4. HENDRYCH, Dušan a kol. 2012. Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck.
5. HOWLETT, Michael. 2009. Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. In: Canadian Public Administration 52: 153-175, 3. 6. 2009. Institute of Public Administration of Canada.
6. JANÁK, Jan., HLEDÍKOVÁ, Zdeňka., DOBEŠ, Jan. 2005. Dějiny správy v českých zemích – od počátků státu po současnost. Praha: Lidové noviny.
7. KINGDON, John. W. 1995. Agendas, alternatives and public policies. Second edition. New York: Harper Collins.
8. KINGDON, John. W. 2003. Agendas, alternatives, and public policies. Londýn: Longman.
9. NOVOTNÝ, Vilém. 2012. Teorie tří proudů. 3. kapitola. In: POLÁŠEK, Martin., NOVOTNÝ, Vilém., PEROTTINO, Michel a kol. 2012. Mezi masovou a kartelovou stranou. Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000 – 2010. Praha: Slon.
10. PICHRT, Jan a kol. 2015. Zákon o státní službě. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s.
11. PRŮCHA, Petr. 2012. Správní právo – obecná část. 8. doplněné a aktualizované vydání. Brno, Plzeň: Doplněk, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
12. TRYKAR, Luděk. 2008. Služební poměr státních zaměstnanců. 1. vydání. Praha: Leges.
13. VESELÁ, Monika. 1997. Státní služba. 1. vydání. Brno: Vydavatelství Masarykova univerzita.
14. ZAHARIADIS, Nikolaos. 1999. Ambiguity, Time, and Multiple Streams. In: SABATIER, Paul. A. (ed.) Theories of the Policy Process. Pp. 73-93. Boulder, Colo: Westview Press.
15. ZAHARIADIS, Nikolaos. 2003. Ambiguity and choice in public policy: political decision making in modern democracies. Washington, D. C.: Georgetown University Press.
16. ZAHARIADIS, Nikolaos. 2007. The Multiple Streams Framework: Structure, Limitations, Prospects. In: SABATIER, Paul. A. (ed.) Theories of the Policy Process. Pp. 65-92. Second edition. Boulder, Colo: Westview Press.
17. ZAHARIADIS, Nikolaos. 2014. Ambiguity and Multiple Streams. In: SABATIER, Paul. A., WEIBLE, Christopher. M. Theories of the Policy Process. Pp. 25-58. Third edition. Colo: Westview Press.
Předběžná náplň práce
V teoretické části práce chci stručně vymezit historii právních úprav služebního poměru v českém prostředí, čtenáře také seznámím s pojmem státní služba. Hlavní pozornost budu věnovat nastolování agendy zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a projednávání příslušného zákona v Poslanecké sněmovně. Obsah zákona nejprve stručně charakterizuji a v praktické části se pokusím proces tvorby tohoto zákona analyzovat a interpretovat s využitím poznatků teorie tří proudů. Čtenář bude obeznámen s důvody kritiky, které zákon o státní službě čelí. Praktickou část práce bych rád obohatil o postoje a názory některých politických aktérů, které zastávají vůči schválenému zákonu o státní službě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma work focuses on the issue of the Civil Service Act, which comes into force at 1st of January 2015 and which became the subject of many discussions. In the theoretical part I will outline the historical development of the civil service in Czech Republic and I will mention about its establishment in the Constitution of the Czech Republic and development of this law over the last twenty years. I will also take a look on the public service from the perspective of European public law. I attempt to analyze and interpret the process of making of this law through a theoretical concept “Multiple streams theory”. Then I will briefly describe the Civil Service Act and subsequently I will try to summarize the shortcomings of this Act, for which it is criticized.
In the practical part, I will interpret the received data from a questionnaire survey with politics actors. I will ask them about their attitudes and opinions towards Civil Service Act. Through this approach, it will be possible to assess the suitability of the new Public Servise Act and consider different aspect of this law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK