Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování terminologie fyzioterapeutických technik v odborných databázích
Název práce v češtině: Mapování terminologie fyzioterapeutických technik v odborných databázích
Název v anglickém jazyce: Mapping of physiotherapy techniques terminology in scientific databases
Klíčová slova: Systémy organizace znalostí, fyzioterapie, bibliografické databáze, pojmy, předmětová hesla, mapování, vyhledávání informací, terminologie, medicína, tezaury
Klíčová slova anglicky: Knowledge organization systems, physiotherapy, bibliographic databases, concepts, subject headings, mapping, information retrieval, terminology, medicine, thesauri
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 02.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vlastní zpracování sémantického mapování věcného pořádání v již existujících systémech organizace znalostí používaných ve vybraných odborných lékařských databázích se zaměřením na terminologii fyzioterapeutických technik. Výsledky budou analyzovány a navzájem porovnány
Osnova:
1) Úvod
2) Problematika věcného mapování v odborných databázích
3) Analyzované databáze
4) Průběh analýzy
5) Výsledky a jejich porovnání
6) Závěr
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1) ZENG, Marcia Lei, CHAN, Lois Mai. Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004, 55(5), 377-395. doi:10.1002/asi.10387. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online)

2) MAYR, Philipp, PETRAS, Vivien. Cross-concordances: terminology mapping and its effectiveness for information retrieval. In: International cataloging and bibliographic control. July/September 2009, 38(3), s. 43-52. ISSN 1011-8829

3) CHAN, Lois Mai, ZENG, Marcia Lei. Ensuring interoperability among subject vocabularies and knowledge organization schemes: a methodological analysis. In: 68th IFLA General Conference and Council, August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland: [Proceedings] [online]. 2002 [cit. 2013-06-24]. Dostupné z: http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/008-122e.pdf

4) Vocabulary Mapping Framework (VMF). International DOI Foundation (IDF), June 2014 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.doi.org/VMF/ 
Univerzita Karlova | Informační systém UK