Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně České republiky
Název práce v češtině: Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně České republiky
Název v anglickém jazyce: Migration and its social construction in approaches of political parties in the Chamber of Deputies in the Czech Republic
Klíčová slova: sociální konstrukce, politické strany, migrace, migrant, cizinec, uprchlík, sociální konstrukce cílové populace, poslanec, Poslanecká sněmovna, schůze parlamentu
Klíčová slova anglicky: social construction, political parties, migration, migrant, alien, refugee, social construction of target population, Member of Parliament, Chamber of Deputies, sitting of parliament
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERNIE, Michel; DOCQUIER, Fréderic a RAPOPORT, Hillel. Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers. The Economic Journal, 2008, Volume 118, Issue 528, s. 631-652

BRETTELL, Caroline B. a HOLLIFIELD, James F.. Migration Theory: talking across disciplines. New York: Routledge, 2000. 239 s. ISBN 0-415-92611-4

BRETTELL, Caroline B. a HOLLIFIELD, James F.. Migration Theory: talking across disciplines. Third edition. New York: Routledge, 2015. 344 s. ISBN 978-0-415-74203-0

BUREŠOVÁ, Zdeňka. Sociální konstrukce migrantů v rámci projednávání novely zákona o pobytu cizinců. Seminární práce do předmětu Politické aspekty tvorby politik, 2016. 21 s.

CASTLES, Stephen a MILLER, Mark J. The Age of Migration: international population movements in the modern world. 2nd ed. London: Macmillan, 1998. 336 s. ISBN 0-333-73245-6

CASTLES, Stephen a MILLER, Mark J. The Age of Migration: international population movements in the modern world. Fifth edition. New York: Guilford Press, 2014. 401 s. ISBN 978-1-4625-1311-6

DRBOHLAV, Dušan a UHEREK, Zdeněk. Reflexe migračních teorií. Nepaginováno [online]. [citováno dne 25. 4. 2016]. Dostupné z www: http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/illegal/clanky/Uherek-Teorie.pdf

FRANC, Aleš. Soudobé poznatky a teoretické přístupy k migraci [online]. Metodický portál RVP.cz, 2010 [citováno dne 25. 4. 2016]. Dostupné z www: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/9445/SOUDOBE-POZNATKY-A-TEORETICKE-PRISTUPY-K-MIGRACI.html/

ILINITCHI, Cristina Procházková. Vybrané teorie migrace a jejich význam při vytváření migračních politik. Nepaginováno [online]. [citováno dne 25. 4. 2016]. Dostupné z www: https://scholar.google.cz/citations?view_op=view_citation&hl=cs&user=8gY4jkgAAAAJ&citation_for_view=8gY4jkgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

HAJER, Maarten A. The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process. New York: Oxford University Press, 1995, Chapter 2. 345 s. ISBN 97801982279693

HAJER, Maarten a Wytske VERSTEEG. A Decade of Discourse Analysis of environmental politics: Achievements, Challenges, Perspectives. Journal of Environmental Policy, 2005, 7(3), s. 175-184

INGRAM, Helen a Anne SCHNEIDER. The choice of target populations. Administration, 1991, 23(3), s. 333-356

NEWTON, Lina. It Is Not a Question of Being Anti-immigrant: Categories of Deservedness in Immigration Policy Making. In SCHNEIDER, Anne, L a INGRAM, Helen. Deserving and Entitled: Social Construction and Public Policy. Albany: State University of New York Press, 2005. 361 s. ISBN 0-7914-6342-7.

PIERCE, Jonathan J., Saba SIDDIKI, Michael D. JONES, Kristin SCHUMACHER, Andrew PATTISON a Holly PETERSON. Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications. Policy Studies Journal, 2014, 42(1), s. 1-29

ROE, Emery. Narrative Policy Analysis: Theory and Practice. Durham, NC: Duke University Press, 1994. 199 s. ISBN 978-0-8223-1502-5

ROE, Emery. Narrative Policy Analysis: Theory and Practice. Durham, NC: Duke University Press, 1994. ISBN 978-0-8223-1502-5

SCHNEIDER, Anne L a INGRAM, Helen M. Policy design for democracy. Lawrence: University Press of Kansas, c1997. 241 s.
SCHNEIDER, Anne, L a INGRAM, Helen M.. Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy. The American Political Science Review, 1993. Vol. 87, No. 2, s. 334-347.

SCHNEIDER, Anne, L.; INGRAM, Helen M. a DELEON, Peter. Social Construction and Policy Design. In SABATIER, Paul, A. Theories of the Policy Process, Boulder: Westview Press, 2007. s. 93-126

STARK, Oded; HELMENSTEIN, Christian a PRSKAWETZ, Alexia. A brain gain with a brain drain. Economics Letters, Volume 55, Issue 2, 1997. s. 227-234

ŠIŠKOVÁ, Taťjana a kol. Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001. 188 s. ISBN 80-7178-648-9

VOJTKOVÁ, Michaela. Teorie mezinárodní migrace [online]. Socioweb, 2005. [citováno dne 25. 4. 2016]. Dostupné z www: http://www.socioweb.cz/index.php@disp=temata&shw=253&lst=120.html
Předběžná náplň práce
Migrace je fenomén, který začíná hrát významnou roli i v České republice, neboť dochází k její transformaci ze země tranzitní na zemi imigrační. Tento stav je umocňován o to více, že v současnosti probíhá tzv. uprchlická krize, která se dotýká nás všech. Dá se tedy předpokládat, že i poslanci jednotlivých poslaneckých klubů budou při jednáních Poslanecké sněmovny konstruovat skupinu migrantů. Cílem je tedy zjistit, jaké sociální konstrukce politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně České republiky od voleb v roce 2013 vytvářejí o migraci a jak tyto konstrukce následně ovlivňují podobu migrační politiky, kterou cizinci obdrží. Sociální konstrukce budu dělit dle toho, zda se vztahují k migrantům nebo uprchlíkům. Zajímá mě, jestli převládají pozitivní nebo negativní konstrukce a zda jsou více distribuovány tresty nebo odměny. Zároveň bych chtěla zjistit jaké hlavní narativy se objevují v jednotlivých bodech jednání. Klíčovým teoretickým východiskem je teorie sociální konstrukce cílových skupin podle Anne Schneider a Helen Ingram. Hlavní metodou analýzy po vzoru článku „It is not a question of being anti-immigrant: Categories of deservedness in immigration policy making“ od Liny Newton bude kombinace diskursivní a narativní analýzy, pomocí které provedu rozbor výroků a rozpravy představitelů jednotlivých politických stran při schůzích Poslanecké sněmovny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Migration is a phenomenon which has strong impact on the Czech Republic. The Czech Republic is currently under transformation from transit country to immigration country. At the present time the situation is even more complicated because of the migrant crises which impact all of us. I suppose that the Members of Parliament will create social constructions or narratives about migrants during the sitting of parliament. I aim to identify social constructions of migrants that are created by the Czech political parties represented in the Chamber of Deputies since the 2013 election. I will divide social construction into two main groups. Ones belong to migrants and the other ones to refugees. I would like to find out if there are more positive or negative social constructions and how are benefits and punishments distributed to these groups. I would like to discover key narratives of particular political negotiation as well. Theoretical background of this thesis is the social construction of target population theory of Anne Schneider and Helen Ingram. In the manner of Lina Newton´s article “It is not a question of being anti-immigrant: Categories of deservedness in immigration policy making“, I will use a combination of discursive and narrative analysis as the main method. I will analyse statements and parliamentary debate of members of particular political parties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK