Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí na příkladu spolku Radecký Praha
Název práce v češtině: Způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí na příkladu spolku Radecký Praha
Název v anglickém jazyce: The creation and reproduction of historical consciousness on the example of the association Radecký Praha
Klíčová slova: historické vědomí, kolektivní paměť, národní identita, místa paměti, polostrukturované rozhovory, Spolek Radecký Praha
Klíčová slova anglicky: historical consciousness, collective memory, national identity, sites of memory, semi-structured interviews, association Radecký Praha
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2015
Datum zadání: 02.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. Assmann, Jan. 2001. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor
2. Halbwachs, Maurice. 2007. Kolektivní paměť. Praha: SLON.
3. Hojda, Zdeněk a Jiří Pokorný. 1999. Pomníky a zapomínky. Praha: Paseka.
4. Hroch, Miroslav. 2010. „Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve a nyní.“ In: Šubrt, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Nezávislé centrum pro studium, s. 31-46.
5. Nora, Pierre. 1998. „Mezi pamětí a historií: Problematika míst.“ In: Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti, Cahiers du Cefres, No. 13, s. 7-31.
6. Šubrt, Jiří (ed.) 2010. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum, Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky.
7. Šustrová, Radka a Luba Hédlová (eds.). 2014. Česká paměť – Národ, dějiny a místa paměti (Památník Lidice). Praha: Academia.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat historickým vědomím, jeho utvářením a reprodukcí. Vedle historického vědomí bude věnována pozornost i souvisejícím tématům jako je kolektivní paměť, historická paměť či místa paměti. Součástí práce bude výzkum spolku Radecký Praha, který se bude snažit pochopit a popsat způsoby vzniku a reprodukce historického vědomí jeho členů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK