Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku
Název práce v češtině: Postupná modifikace českého znakového jazyka v komunikaci s neslyšícími s progredující vadou zraku
Název v anglickém jazyce: Gradual modifications of the Czech sign language used in communication with the deaf who have progressive visual impairment
Klíčová slova: český znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, modifikovaný znakový jazyk, hluchoslepý, neslyšící
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, tactile sign language, adapted sign language, deaf, deaf-blind
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 10:55
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat českou i zahraniční odbornou literaturu o hluchoslepotě a komunikaci hluchoslepých osob; primárně se zaměřit na modifikovaný český znakový jazyk a český taktilní znakový jazyk.
2. Vymezit základní pojmy: modifikovaný znakový jazyk a taktilní znakový jazyk; charakterizovat specifické modifikace, ke kterým v těchto komunikačních systémech dochází v porovnání se znakovým jazykem.
3. Popsat modifikace českého znakového jazyka, ke kterým dochází v intrakulturní komunikaci mezi neslyšícími partnery, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk, z nichž jeden postupně přichází o zrak: případová studie (bude využita metoda pozorování, intuitivní reflexe aj.).
Seznam odborné literatury
BRENDEL, S. Principen und Verfahrensweisen des Gebärdensprachdolmetschens für Sehbehinderte und Erblindete Gehörlose. Magdeburg, 2003.
COLLINS, S., PETRONIO K. What Happens in Tactile ASL. In LUCAS, C. (ed.) Pinky Extension & Eye Gaze: Language Use in Deaf Communities. Washington, DC: Gallaudet University Press, 1998.
ELLIKER, C. Umsetzung des Mundbildes von der visuellen in die taktile Deutschschweizer Gebärdensprache - ein qualitatives linguistisches Experiment. Zürich, 2010.
LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 1. část [CD-ROM]. Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2006.
LANGER, J. a kol. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 2. část [CD-ROM]. Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2008.
LANGER, J. Modifikace znaků v taktilním znakovém jazyce osob s hluchoslepotou.In Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 70–82.
LANGER, J. Taktilní znakový jazyk osob s hluchoslepotou. Olomouc, 2012. Habilitační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.
LOMBERSKÁ, I. Pohyb a jeho modifikace v českém taktilním znakovém jazyce. Praha, 2014. Bakalářská práce. Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK.
MARTINKOVÁ, E. Taktilní forma znakového jazyka v komunikaci dětí s duálním postižením sluchu a zraku. Olomouc, 2012. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.
MESCH, J. Tactile Signing with One-Handed Perception. In Sign Language Studies. Volume 13, Number 2. Washington D.C., 2013.
PETRONIO, K; DIVELY, V. Yes, No, Visibility and Variation in ASL and Tactile ASL. In Sign Language Studies. Volume 7, Number 1. Washington D.C., 2006.
SACHERER, E. Komunikationsstrategien von Menschen mit hochgradiger Hör-Sehbehinderung/Taubblindheit - eine qualitative Studie im Raum Oberöstereich. Wien, 2011.
SOURALOVÁ, E. Hluchoslepí a znakový jazyk. In Sborník I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 135–138.
SOURALOVÁ, E. Vizuálně motorické komunikační techniky u osob se současným postižením sluchu a zraku. In Sborník vědecké konference Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 170–172.
SOURALOVÁ, E. Znakový jazyk v komunikaci hluchoslepých. Olomouc, 2004. Habilitační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.
SOURALOVÁ, E. Znakový jazyk v komunikaci osob se současným postižením sluchu a zraku. In e-Pedagogium, č. 1/2004, Olomouc: 2004, s. 95–98.
SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ R. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008.
SOURALOVÁ, E. Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých. In e-Pedagogium, č. 2/2002 – mimořádné, Olomouc: 2002, s. 34–37.
WILLOUGHBY, L. a kol. Misunderstanding and Repair in Tactile Auslan. Sign Language Studies. Volume 14, Number 4. Washington D.C., 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK