Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístup laické a odborné veřejnosti v Plzni k problematice znásilnění
Název práce v češtině: Přístup laické a odborné veřejnosti v Plzni k problematice znásilnění
Název v anglickém jazyce: The approach of the lay and professional public in Pilsen to the issue of rape
Klíčová slova: Znásilnění|Oběť|Pachatel|Česká právní úprava znásilnění|Zákon o obětech trestných činů|Zvlášť zranitelné oběti|Laická veřejnost|Odborná veřejnost|Plzeň
Klíčová slova anglicky: Rape|Victim of rape|Offender|Laws regarding rape in the Czech Republic|Law covering the right of rape victims|Vulnerable victim of crime|Lay public|Professional public|Pilsen
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2015
Datum zadání: 01.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Sběr literatury
2. Zpracování teoretické části práce
3. Projektování výzkumné části práce
4. Realizace výzkumu
5. Zpracování výsledků a hodnocení
6. Zpracování a odevzdání DP i v elektronické podobě
Seznam odborné literatury
1) ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 439 s. ISBN 978-807-3802-134.
2) ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 309 s. ISBN 80-868-9873-3.
3) Česko. Zákon číslo 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009.
4) KOVÁŘ, Petr. Sexuální agrese: znásilnění z pohledu medicíny a práva. Praha: Maxdorf, 2008, 292 s., [2] s. barev. obr. příl. ISBN 978-807-3451-615.
5) KONRÁD, Zdeněk. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. 3., nezměn. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 1999, 219 s. ISBN 80-725-1023-1.
6) HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-802-6202-196.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK