Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Sheldon Cashdan: The Witch Must Die (1999)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Sheldon Cashdan: The Witch Must Die (1999)
Název v anglickém jazyce: Commented Translation: Sheldon Cashdan: The Witch Must Die (1999)
Klíčová slova: překlad, pohádky, psychologie, analýza textu, metoda překladu, posuny
Klíčová slova anglicky: translation, fairy tales, psychology, text analysis, method of translation, shifts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2015
Datum zadání: 29.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v
rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text:
uveďte, s jakou funkcí (cílem) byl text napsán a jaké stylistické postupy a prostředky
autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu
narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v
překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v
závislosti na funkci textu v české komunikační situaci. Postupujte přitom od celkové
koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět
jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu.
Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i
sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF
UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího
textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BETTELHEIM, B.: Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-290-1
ČECHOVÁ, M. a kol: Současná stylistika.: Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-961-4
DUŠKOVÁ, L. a kol.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1413-6
JAKOBSON, R.: Poetická funkce. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-83-0.
NORD, C.: Text Analysis in Translation: theory, methodology, and didactic application
of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-
518-3311-1
POPOVIČ, A.: Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava: Tatran, 1975.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK