Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika překladatelské činnosti
Název práce v češtině: Etika překladatelské činnosti
Název v anglickém jazyce: Translation Ethics
Klíčová slova: Etika, překlad, etický kodex, profesní organizace, deontologie, norma, hodnota, loajalita, odpovědnost, právo, povinnost
Klíčová slova anglicky: Ethics, translation, code of ethics, professional association, deontology, norm, value, loyalty, responsibility, right, obligation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2015
Datum zadání: 28.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části studentka nejprve popíše cíl a zvolenou metodu práce, jejímž prostřednictvím se pokusí cíle dosáhnout. Popíše zamýšlené přínosy práce k danému tématu a nastíní výchozí hypotézy. Zároveň důkladně prostuduje dostupné sekundární zdroje týkající se etiky překladatelské činnosti (rozumí se zdroje ve všech jazycích, jež ovládá; včetně zdrojů on-line). Jako obecné východisko pro vyhledávání zdrojů může sloužit např. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies a dále databáze BITRA (http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=en). Pro oblast strojového překladu (byť se zaměřením mj. na evaluační postupy) je cenná bibliografie sebraná na stráncehttp://www.isi.edu/natural-language/mteval/refs.html. Žádoucí je též rešerše mezi kandidátskými (např. diplomními) pracemi obhájenými v ÚTRL a na příbuzných vysokoškolských pracovištích. Na základě takto zmapované situace diplomandka charakterizuje stav zkoumané problematiky.

Tematické okruhy:
· Definice pojmu etika v souvislosti s překladatelskou činností, vztah etiky a deontologie
· Problematika etiky z perspektivy sekundární literatury
· Etika v oblasti didaktiky překladu
· Etické kodexy překladatelských a tlumočnických asociací, institutů, agentur – srovnání, autoritativnost, specifika
· Etické zřetele při výkonu profese v současné praxi
· Práva překladatelů a jejich dodržování; povinnosti překladatelů
· Etika překladatelské práce ve vztahu k nástrojům CAT a strojovému překladu (idiomaticita – vliv na vývoj normy cílového jazyka, sazby za překlad – analýzy repetitivnosti, kvantifikace činností, otázka důvěrnosti)
· Percepce etické problematiky z pohledu překladatelů a poskytovatelů překladatelských služeb (LSP)

V empirické části studentka popíše faktický postup získávání informací, tyto informace vyhodnotí a vhodně začlení další okruhy zkoumání, které vyplynou z teoretického zmapování problému v části první, popřípadě již z empirického zpracovávání materiálu (rekurzivní postup zkoumání).

Diplomantka průběžně shrnuje poznatky na konci jednotlivých hlavních kapitol. Celková zjištění usoustavní v závěru. Zde budou výsledky studie porovnány s počátečními hypotézami, předloženo shrnutí výsledků a nastíněn výhled pro zkoumanou problematiku do budoucna.

Autorka práci opatří bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových, zpracovaným dle příslušné normy. Je nutné dodržet formální náležitosti stanovené Pravidly pro organizaci studia FF UK (zejména článek 19).
Seznam odborné literatury
ABDALLAH, K. Towards empowerment: students' ethical reflections on translating in production networks. In: The Interpreter and Translator Trainer (ITT), 2011, roč. 5(1), s. 129-154.
ABDALLAH, K. Translators in production networks. reflections on agency, quality and ethics. In: Dissertations in education, humanities, and theology No 21. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012.
ASKOT. Etické zásady tlumočníka. Asociace konferenčních tlumočníků [online]. ASKOT, ©2015 [cit. 2015-5-14]. Dostupné z: http://www.askot.cz/cz/eticke-zasady/
BAKER, M.; MAIER, C. Ethics in interpreter & translator training: critical perspectives. In: The Interpreter and Translator Trainer, 2011, roč. 5(1), s. 1–14, ISSN 2035-2948.
BAKER, M. Translation and conflict: a narrative account. London: Routledge, 2006.
CANELLOPOULOU BOTTIS, M. Translators' and interpreters' Codes of Ethics: Drafting and enforcement responsibilities and the role of the lawyers. In: Hertog, E., ed. Aequitas: Access to Justice across Language and Culture in the EU. Grotius project 2001/GRP/015. Antwerpen: Departement Vertaaler-Tolk – Lessius Hogeschool, 2013, s. 61–64.
CAMAYD FREIXAS, E. Court interpreter ethics and the role of professional organizations. In: Schäffner, Ch.; Kredens, K.; Fowler, Y., eds. Interpreting in a Changing Landscape. Selected papers from Critical Link 6. Amsterdam: John Benjamins, 2013, s. 15–30.
COKELY, D. R.; HAWKINS MCLEAN, J. Exploring ethics: a case for revising the code of ethics. In: Journal of interpretation (JOI), 2000, s. 25–57
Ethics of interpreting and translation: a guide to professional conduct in Australia / National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI). Canberra: NAATI, 2001.
Ethics of interpreting and translating. A guide to obtaining NAATI credentials. Canberra: NAATI, 2013. Dostupné z: http://www.naati.com.au/PDF/Booklets/Ethics_Booklet.pdf
GOUADEC, D. Translation as a profession. Amsterdam: Benjamins, 2007.
FINK, B. A psychoanalytic ethics of translation. In: CR: The New Centennial Review, 2012, roč. 12(2), s. 1–21, ISSN: 1532687X.
HAMMOND, D. L. Professional issues for translators and interpreters. Amsterdam: Benjamins, 1994.
CHESTERMAN, A.; BAKER, M. Ethics of renarration. An interview with Mona Baker. In: Cultus, 2008, roč. 1(1), s. 10–33.
CHESTERMAN, A. The name and nature of translation studies. In: Hermes – Journal of Language and Communication Studies, 2009, roč. 42(2), s. 13–22, ISSN 0904-1699.
CHESTERMAN, A. Memes of translation. Amsterdam: Benjamis, 1997.
KAUER, Z. Etika tlumočení a překladu. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
KUFNEROVÁ, Z. Čtení o překládání. Praha: H+H, 2009.
KULIHOVÁ, A. Osvojovanie si princípov etiky prekladu a tlmočenia v procese výučby jazyka. In: Opera Slavica, 2012, roč. 12(4), s. 252–260, ISSN 1211-7676.
MUNDAY, J. Introducing translation studies: theories and applications. New York: Routledge, 2012.
NEWMARK, P. The ethics of translation. In: Quality, Assurance, Management and Control ITI Conference Proceedings 7, s. 70–71. London: ITI, 1994.
NEWMARK, P. A new theory of translation. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 33 (2007), S 13.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
PYM, A., ed. The return to ethics: special issue. The Translator. Special issue. Manchester: St. Jerome Pub., 2001, roč. 7(2), s. 130–321, ISSN 1355-6509.
PYM, A. On translator ethics: principles of mediation between cultures. Amsterdam: John Benjamins, 2012.
Stanovy Jednoty tlumočníků a překladatelů. Jednota tlumočníků a překladatelů [online]. JTP [cit. 2015-5-14]. Dostupné z: http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=260
TOURY, G. Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam: Benjamins, 1995.
VENN, C. Translation: politics and ethics. In: Theory, Culture and Society, 2007, roč. 23(3), s. 49–54, ISSN 1460-3616.
VENUTI, L. Translation, empiricism, ethics. In: Profession, 2010, roč. 2010(1), s. 72–81, ISSN: 0740-6959.
VENUTI, L. The scandals of translation: towards an ethics of difference. London: Routledge, 1998.
VILÍMEK, V. Etické konflikty při překladu a tlumočení a etické kodexy. In: Letná škola prekladu 11. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, 2012.
VILÍMEK, V. Etické otázky překladatelské a tlumočnické činnosti. In Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-humanistyczna, 2008. s. 95–100.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK