Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spelling pronunciation in Early Modern and Present-Day English
Název práce v češtině: Spelling pronunciation („výslovnost podle pravopisu“) v rané moderní a současné angličtině
Název v anglickém jazyce: Spelling pronunciation in Early Modern and Present-Day English
Klíčová slova: Výslovnost dle pravopisu|raně moderní angličtina|moderní angličtina|výslovnost|alfabetický princip|fonologický princip|grafém-foném vztahy|současná angličtina|výslovnost vlastních jmen|etymologické přepisy|výslovnost místních jmen|ortoepisté|preskriptivní př|výpůjčky
Klíčová slova anglicky: etymological respelling|spelling pronunciation|early modern English|alphabetic principle|phonological principle|pronunciation of place names|orthoepy|folk etymology|borrowings
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2015
Datum zadání: 28.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiřina Popelíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce představí historické kořeny jevu zvaného spelling pronunciation („výslovnost podle pravopisu“) v rané moderní angličtině a přehled vývojových trendů charakterizujících proměny sociolingvistických postojů vůči tomuto jevu do současnosti, a to s využitím především lexikografického materiálu britské standardní angličtiny.
Zkoumaný jev popíše ve vazbě na historii standardizace pravopisu a zároveň tradičně „slabý“ vztah mezi výslovností angličtiny a jejím pravopisem, založeným na kombinaci různých principů včetně principu etymologického.
Seznam odborné literatury
GÖRLACH, M. Introduction to Early Modern English. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

MUGGLESTONE, L. “English in the Nineteenth Century”. In: Mugglestone, L. (ed.). The Oxford History of English. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 274–305.

Oxford English Dictionary (http://www.oed.com.ezproxy.is.cuni.cz/)

SCRAGG, D. G. A History of English Spelling. Machester: Manchester University Press, 1974.

STUBBS, M. Language and Literacy: the Sociolinguistics of Reading and Writing. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

TRNKA, B. Rozbor nynější spisovné angličtiny. K vydání připravil Jan Čermák. Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, Praha, 2014, 287 s. ISBN 978-80-246-2434-1.

UPTON, C. „Modern Regional English in the British Isles“. In: Mugglestone, L. (ed.). The Oxford History of English. Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 305–333.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK