Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současných forem a metod vzdělávání seniorů v České republice
Název práce v češtině: Analýza současných forem a metod vzdělávání seniorů v České republice
Název v anglickém jazyce: The Analysis of current forms and methods of senior citizens´ education
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, senior, vzdělávací instituce, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: lifelong education, senior, educational institutions, education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2015
Datum zadání: 27.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.04.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce teoreticko-empirického charakteru je věnována aktuální problematice vzdělávání seniorů v kontextu edukačního prostředí České republiky. Teoretická část bude věnovaná vývoji celoživotního vzdělávání v České republice, možnostem a aktuálním trendům ve vzdělávání seniorů a analýze činností vybraných institucí působících v dané oblasti.
Praktická část bude obsahovat empirické šetření realizované pomocí rozhovorů se zaměstnanci sociálních odborů městských částí v Praze, zaměstnanci vzdělávacích institucí a samotnými seniory. Cílem práce je zjistit, zda nabídka institucí, které v současnosti poskytují seniorům příležitosti ke vzdělávání, je vzhledem k jejich potřebám a zájmům dostatečná.
Seznam odborné literatury
BENEŠ, M. Andragogika. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 135 s. ISBN: 978-80-247- 2580-2
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4
KALVACH, Z. Geriartie a gerontologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 861 s. ISBN: 80-247-0548-6
MŰHLPACHR, P. Gerontopedagogika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 s. ISBN: 80-210-3345-2
ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. 1. vydání, Praha: Portál, 2009. 207 s. ISBN: 978-80-7367-551-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK