Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od zlého Turka k súdruhom a späť
Název práce v češtině: Od zlého Turka k súdruhom a späť
Název v anglickém jazyce: From evil Turk to comrades and back
Klíčová slova: orientalizmus, médiá, diskurz, komunistický diskurz, Blízky východ, arabské krajiny, Edward Said
Klíčová slova anglicky: orientalism, media, discourse, communist discourse, Middle East, Arab countries, Edward Said
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2015
Datum zadání: 27.05.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cieľom výskumu bude zistiť, akým spôsobom boli reflektované krajiny tzv. arabského sveta v dobových neakademických písomnostiach, ako sú spravodajské články v celoštátnych periodikách. Ide o literatúru určenú širšej verejnosti, ktorej cieľom je informovať a zároveň vytvárať obraz o danej téme, čomu zodpovedajú aj používané výrazivá, jazyk a spôsob prezentácie tém (napr. prílišná potreba zdôrazňovať exotickosť krajín a ľudí, či využívanie stereotypov a predsudkov, prostredníctvom ktorých sa autori snažili vtesnať krajiny tzv. orientu do našej šablóny a priblížiť ich tak čitateľovi). Zameriam sa na spravodajské články v denníku Pravda.
Seznam odborné literatury

• ANDERSON, B.: Představy společenství: Úvahy o původu a šírení nacionalizmu. Praha: Karolinum; 2008
• ANISUZZAMAN, ABDEL-MALEK, A. (eds): Culture and Thoughts in the transformation of the world; United Nations University; 1983
• BEST, S. a MARCUS, S.: Surface Reading: An Introduction. In Representations, University of California Press: 2009; dostupné online: https://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:157280/CONTENT/rep.2009.108.1.1.pdf
• BRANDT, W.: The Brandt Report. In: Share The World’s Resources; dostupné online http://www.sharing.org/information-centre/reports/brandt-report-summary
• CARDINI, F.: Evropa a islám; Nakladatelství Lidové noviny; 2004
• ECO, U.: Dějiny legendárních zemí a míst; Argo; 2013
• FIDELIUS, P.: Řeč komunistické moci. Praha; Triáda: 2002
• FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. B. v. Praha : Herrmann & synové, 2002
• MENDEL, M. a kol.: Islám v srdci Evropy; Praha: Academia; 2008
• NOCHLIN, L.: The Imaginary Orient; In: NOCHLIN, L: The Politics of Vision – Essays on Nineteenth Century Art and Society; New York: Harper & Row; 1989
• SAID, E.: Orientalism. Penguin Books; London: 2003
• SPIVAK, C., G.: Can the Subaltern Speak? Dostupné online: http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_the_subaltern_speak.pdf
• VAN DIJK, T.: News Analysis – Case studies of international and national news in the press. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988
• VAN DIJK, T.: Discourse and Power – Contributions to Critical Discourse Studies. Houndsmills: Palgrava MacMillan, 2008
• YOUNGS, T.: The Cambridge Introduction to Travel Writing. Cambridge University Press; 2013
• WALLERSTEIN, I.: Evropský univerzalizmus. Rétorika moci. Praha: SLON; 2008
• A ďalšie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK