Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intervence sester v souvislosti s prevencí spánkové deprivace pacientů na jednotkách intenzivní péče
Název práce v češtině: Intervence sester v souvislosti s prevencí spánkové deprivace pacientů na jednotkách intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Interventions of Nurses in Relation to the Prevention of Sleep Deprivation of Patients Hospitalized at the Intensive
Klíčová slova: spánek, poruchy spánku, spánková deprivace, cirkadiánní rytmy, potřeby, kritický stav, intenzivní péče
Klíčová slova anglicky: sleep, sleep disorders, sleep deprivation, circadian rhythms, needs, critical ill, intensive care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2015
Datum zadání: 27.05.2015
Datum a čas obhajoby: 07.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závazné normy pro vypracování bakalářské práce v souladu s:
Opatřením děkana 1. LF č. 10/2010
Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací
Seznam odborné literatury
1. ELIASSEN, K. M. & HOPSTOCK, H. A. Sleep promotion in the intensive care unit—A survey of nurses’ interventions. Intensive and Critical Care Nursing [online]. Elsevier, 2011, 27, 138—142. doi:10.1016/j.iccn.2011.03.001. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339711000231

2. FULKE, P. & VAUGHAN, S. Sleep deprivation: causes, effects and treatment. New York: Nova Science Publishers, 2009. ISBN: 9781619422193

3. HARDIN, K. A. Sleep in the ICU: potential mechanisms and clinicals implications. CHEST Journal [online]. 2009, 136(1):284-294. doi: 10.1378/chest.08-1546. Dostupné z: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1089927

4. KAMDAR, B. B., NEEDHAM, D. M. & COLLOP, N. A. Sleep Deprivation in Critical Illness: Its Role in Physical and Psychological Recovery. J Intensive Care Med [online]. 2011, 27(2): 97–111. doi: 10.1177/0885066610394322. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3299928/

5. KOTLER, R. L. & KARINCH, M. Tajemství dobrého spánku: 365 způsobů, jak se dobře vyspat. Brno: Jota, 2013, s. 200. ISBN 978-80-7462-302-8

6. NEVŠÍMALOVÁ, S. & ŠONKA, K. Poruchy spánku a bdění. (2. dopl. a přeprac. vyd.) Praha: Galén, 2007, s. 345. ISBN: 9788072625000

7. PRINKE, V. Mozek jako nástroj: jak pracuje a jak ho trénovat. Olomouc: Rubico, 2003, s. 103. ISBN: 80-7346-009-2

8. RABOCH, J. & ZVOLSKÝ, P. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001, s. 622. ISBN: 8072621408

9. REDEKER, N. & MCENANY, G. P. Sleep Disorders and Sleep Promotion in Nursing Practice. New York: Springer Publihing Company, 2011, s. 440. ISBN: 0826106587

10. WEINHOUSE, G. & SCHWAB, R. Sleep in Critically ill Patient. SLEEP [online]. 2006, Vol. 29, No. 5. Dostupné z: http://www.journalsleep.org/Articles/290519.pdf
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:

V odborné literatuře lze najít celou řadu studií zabývajících se problematikou spánku v souvislosti s výkonem práce ve směnném provozu. Naopak velmi málo studií se věnuje tomu, jak nedostatek spánku ovlivňuje pacienty hospitalizované na jednotkách intenzivní péče. Nedostatečný nebo nekvalitní spánek a odpočinek patří k nejčastějším problémům, které uvádějí pacienti po proběhnuté hospitalizaci na resuscitačních odděleních (RES) nebo jednotkách intenzivní péče (JIP).

Spánek patří mezi základní biologické potřeby člověka. Nedostatek spánku však může vést k psychické deprivaci. Ta ve spojení s omezenou regenerací fyzických sil, často vede negativnímu ovlivnění procesu uzdravování. Cílem diplomové práce je posoudit jaký význam přikládají sestry pracující na RES a JIP uspokojování potřeb souvisejících se spánkem a odpočinkem u hospitalizovaných pacientů a v jakém rozsahu tyto potřeby uspokojují.

Cíl práce a výzkumné otázky:

Dílčí cíl č. 1
Přinést přehled relevantních poznatků o spánku, jeho poruchách a o faktorech ovlivňujících kvalitu spánku v souvislosti s hospitalizací na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče.

Dílčí cíl č. 2
Na základě analýzy odborné literatury sestavit dotazník vlastní konstrukce, poté dotazník nejprve zadat vybrané skupině respondentů a následně jej zadat sestrám pracujícím na RES a vybraných JIP FN Motol.

Dílčí cíl č. 3
Získaná data utřídit, provést jejich primární a statistickou analýzu a její výsledky vhodně interpretovat.

Dílčí cíl č. 4
Porovnat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve publikovaných prací stejného nebo obdobného zaměření.

Hypotéza č. 1
Lze předpokládat, že ve výsledcích dotazníkového šetření nebudou u většiny posuzovaných položek zjištěny statisticky významné rozdíly mezi výpověďmi skupin respondentů rozdělených dle typu pracoviště na jednotlivé otázky zjišťující, jakou míru pozornosti sestry věnují dostatečnému spánku pacientů na jednotkách intenzivní péče, jaké specifické ošetřovatelské intervence v této oblasti používají a případně, které z nich považují za nejvhodnější.

Hypotéza č. 2
Lze očekávat, že ve výsledcích dotazníkového šetření nebudou u většiny posuzovaných položek zjištěny statisticky významné rozdíly mezi výpověďmi skupin respondentů rozdělených dle stupně vzdělání na jednotlivé otázky zjišťující, jakou míru pozornosti sestry věnují dostatečnému spánku pacientů na jednotkách intenzivní péče, jaké specifické ošetřovatelské intervence v této oblasti používají a případně, které z nich považují za nejvhodnější.

Hypotéza č. 3
Lze předpokládat, že ve výsledcích dotazníkového šetření nebudou u většiny posuzovaných položek zjištěny statisticky významné rozdíly mezi výpověďmi skupin respondentů s různě dlouhou praxí na jednotlivé otázky zjišťující, jakou míru pozornosti sestry věnují dostatečnému spánku pacientů na jednotkách intenzivní péče, jaké specifické ošetřovatelské intervence v této oblasti používají a případně, které z nich považují za nejvhodnější.

Hypotéza č. 4
Lze očekávat, že ve výsledcích dotazníkového šetření nebudou u většiny posuzovaných položek zjištěny statisticky významné rozdíly mezi výpověďmi skupin respondentů rozdělených dle specializované způsobilosti na jednotlivé otázky zjišťující, jakou míru pozornosti sestry věnují dostatečnému spánku pacientů na jednotkách intenzivní péče, jaké specifické ošetřovatelské intervence v této oblasti používají a případně, které z nich považují za nejvhodnější.

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):

Získávání dat proběhne formou dotazníkového šetření u sester pracujících na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a oborově zaměřených jednotkách intenzivní péče FN Motol.

Předpokládaná implementace:

Informace získané z diplomové práce mohou sloužit jako podklad pro případné provedení změn ve snaze zajistit co nejméně narušený spánek pacientů na jednotkách intenzivní péče, případně jako podklad pro vypracování standardu ošetřovatelské péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction and importance of the topic:

In literature it can find out many studies about problematics of sleep in connection with shift work. However, only few studies are dealing with sleep deprivation that influences patients hospitalized at the intensive care units. Insufficient or poor quality sleep and relaxation are the most common problems reported by patients that were hospitalized at intensive care units (ICU).

Sleep is one of the basic biological human needs. Sleep deficit can lead to psychical deprivation. Psychical deprivation with limited regeneration physical strenght often lead to negative affect the healing process. The aim of diploma thesis is to judge importance attached by nurses work at ICU in meetings of needs associated with sleep or relaxation hospitalized patients and how they satisfy these needs.

The aim of thesis and research's questions:

The aim No. 1.
To provide basic overview of the relevant knowledge about sleep, disorders of sleep, factors affecting the quality of sleep in relation to the hospitalization at the intensive care units.

The aim No. 2.
On the basis of analysis of literature to make questionnaire, check the questionnaire and then ask nurses works at the intensive care units FN Motol.

The aim No. 3.
To organize the data obtained from the survey, carry out their primary statistical analysis and interpret the results appropriately.

The aim No. 4.
To compare the results of my own survey with the results of the previous works by the same or similar topic.

The hypothesis No. 1.
It can assume that the results of the questionnaire don't be assessed for most items found statistically significant differences between the testimony of respondents groups divided according to types of workplace on the individual questions about what rate of pay sufficient attention sister sleep of patients at intensive care units, what specific nursing interventions in this area used and if so which ones they consider most appropriate.

The hypothesis No. 2
It can assume that the results of the questionnaire don't be assessed for most items found statistically significant differences between the testimony of respondents groups divided according to level of education on the individual questions about what rate of pay sufficient attention sister sleep of patients at intensive care units, what specific nursing interventions in this area used and if so which ones they consider most appropriate.

The hypothesis No. 3
It can assume that the results of the questionnaire don't be assessed for most items found statistically significant differences between the testimony of respondents groups divided according to lenght of practice on the individual questions about what rate of pay sufficient attention sister sleep of patients at intensive care units, what specific nursing interventions in this area used and if so which ones they consider most appropriate.

The hypothesis No. 4.
It can assume that the results of the questionnaire don't be assessed for most items found statistically significant differences between the testimony of respondents groups divided according to lenght of practice on the individual questions about what rate of pay sufficient attention sister sleep of patients at intensive care units, what specific nursing interventions in this area used and if so which ones they consider most appropriate.

Methodology:

Data acquisition will be realized via survey among the nurses that work at the intensive care units.

Estimated implementation:

Information from diploma thesis can be used as a basis for possible changes in strategies to improve sleep quality of patients hospitalized at the intensive care units and possibly as a basis for drawing up the standard of nursing care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK