Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva.
Název práce v češtině: Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva.
Název v anglickém jazyce: Needs Analysis of the Management in the Counselling Centre for Citizenship/Civil and Human Rights
Klíčová slova: analýza|management|nezisková organizace|externí komunikace|PR
Klíčová slova anglicky: analysis|management|non-governmental organization|external communication|PR
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2015
Datum zadání: 26.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá analýzou potřeb neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, která poskytuje sociální služby na území České republiky. Cílem práce je zjistit aktuální stav organizace z hlediska managementu, lidských zdrojů, finančních zdrojů a marketingu. Na základě těchto informací s pomocí SWOT analýzy a cost-benefit analýzy stanovit mechanismy, které by pomohly organizaci se dále rozvíjet.
Seznam odborné literatury
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, xxii, 485 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 155 s. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4041-6.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3.
BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 260 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4487-2.
HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, xix, 170 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK