Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacientů po prodělané tromboembolické nemoci
Název práce v češtině: Edukace pacientů po prodělané tromboembolické nemoci
Název v anglickém jazyce: Education of patiens with a history of thromboembolic disease
Klíčová slova: tromboembolická nemoc, prevence, edukace, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: thromboembolic disease, prevention, education, nursing care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2015
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Vendula Pírková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vypracování závěrečných kvalifikačních prací a dalšími poždadavky UTPO.
Seznam odborné literatury
Juřeníková, P. (2010). Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada
Malý, J., et al. (2013). Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci. Praha: Mladá fronta
Růžičková, L., Kessler, P., Kohout, P. (2012). Dieta při antikoagulační léčbě. Forsapi
Svěráková, M. (2012). Edukační činnost sestry. Praha:Galén
Widimský, J., Malý, J., et al. (2011). Akutní plicní embolie a žilní trombóza: patogeneze, diagnostika, léčba a prevence. Praha: Grada
Workman, B., A., Bennett, C., L. (2006). Klíčové dovednosti sester. Praha: Grada
Předběžná náplň práce
Anotace (čj):
Bakalářská práce zabývající se problematikou tromboembolické nemoci a edukací pacientů, kteří tuto nemoc prodělali, bude členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část bude obsahovat fyziologii a patofyziologii dané nemoci, diagnostiku, terapii, ale také možná preventivní opatření. Dále se pokusí nastínit možnosti edukace pacientů odborným personálem ve vztahu k dané problematice.
Ve stěžejní empirické části bude dotazníkovým šetřením realizován kvantitativní výzkum, který si klade za cíl zmapovat informovanost respondentů o problematice tromboembolické nemoci, co sami dělají v rámci prevence a rozvoje recidivy a jaká opatření v rámci prevence a rozvoje recidivy jim byla poskytnuta zdravotnickým personálem nemocnice Brandýs nad Labem.
Úvod do problematiky a význam tématu:
Tromboembolická nemoc (TEN) je onemocnění, se kterým se při své praxi velice často setkávám. Tato nemoc postihuje dospělé jedince ve všech věkových kategoriích, s různou progresí a možnými komplikacemi, často celoživotně. Domnívám se, že v našem zdravotnictví má ještě edukace jisté mezery a to nejen pro nedostatek času samotných zdravotníků, ale snad i proto, že mnozí nespatřují v edukaci činnost, která má smysl a podstatu. Právě proto považuji za velice důležité, aby byli i tito pacienti řádně edukováni o nemoci samé a o možnostech preventivního opatření.
Cíl práce
Hlavní cíl: zmapovat informovanost respondentů o problematice TEN
Dílčí cíle:
Zda a jaké informace mají respondenti o TEN a jejich rizikových faktorech.
Zda respondenti znají preventivní opatření a jaká preventivní opatření v rámci rozvoje recidivy TEN dodržují.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Kvantitativní výzkum bude realizován pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Výzkumný vzorek budou tvořit pacienti interních ambulancí nemocnice Brandýs nad Labem, kteří mají diagnostikovanou TEN.
Předpokládaná implementace:
Výstupním bodem mé bakalářské práce bude návrh edukačního letáku týkající se prevence TEN pro interní ambulance nemocnice Brandýs nad Labem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesisdealing withthromboembolic diseaseandeducatingpatients whohave experiencedthis disease,will bedivided into theoreticaland empirical part.The theoreticalpart will containthe physiology andpathophysiologyof the disease,diagnosis,therapy,butalso apossible preventivemeasures.Furtherattempts tooutline options forpatient educationand skilled personnelinrelation to the issue.
The crucial empirical part of the questionnaire survey conducted quantitative research that aims to map out the respondents' awareness about the problems of thromboembolic disease, what we are doing in the prevention and the development of relapse and possible measures of prevention and the development of relapse have been granted a medical hospital staff Brandys nad Labem.
Introduction to the issue and the importance of the topic:
Venous thromboembolism (VTE) is a disease with which in their practice often encounter. This disease affects adults of all ages, with different progression and possible complications, often for life. I believe that in our health education still has some gaps, not only for themselves, health professionals lack of time, but perhaps also because they do not see many in the education activity that has meaning and substance. That is why I consider it very important that even these patients are properly educated about the disease itself and the possibilities for preventive measures.
Goal of the work and research questions:
Goal:To investigate awareness of respondents on the issue of TEN
Research questions:
Whether and what information the respondents have on TEN and their risk factors.
Whether respondents are aware of preventive measures and precautionary measures in the development of relapse TEN complying.
Methodology (method, research sample):
Quantitative research will be carried out using a questionnaire of our own design. The research sample will consist of internal outpatient hospital patients Brandys nad Labem who are diagnosed with TEN.
Predicted implementation:
Result of my thesis proposal will be an educational leaflet on the prevention TEN internal hospital ambulance Brandys nad Labem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK