Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace rodičů dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
Název práce v češtině: Edukace rodičů dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
Název v anglickém jazyce: Education of parents of children on prolonged mechanical ventilation
Klíčová slova: domácí péče, domácí umělá plicní ventilace, edukace, ošetřovatelská péče, tracheotomie, umělá plicní ventilace
Klíčová slova anglicky: home care, home arteficial lung ventilation, education, nursing care, tracheostomy, mechanical ventilation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Karolína Vaicová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2015
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 07:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Petra Vrábelová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí platným opatřením děkana a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorandských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo Ph.D. na 1.LF UK Praha.
Seznam odborné literatury
HASAN, Ashfaq. Understanding mechanical ventilation: a practical handbook. 2nd ed. New York: Springer, 2010, xxi, 543 p. ISBN 978-184-8828-681.
HRBÁČKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o pacienty se zajištěnými dýchacími cestami. Olomouc, 2014. Bakalářská práce.
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-802-4721-712.
SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-807-2628-452.
WHITE, Alexander C. Long-Term Mechanical Ventilation: Management Strategies. RESPIRATORY CARE [online]. 2012,57(6): 889-895 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://rc.rcjournal.com/content/57/6/889.full.pdf
Předběžná náplň práce
1. Výběr tématu
2. Rešerše
3. Osnova
4. Teoretická část
5. Praktická část
6. Shrnutí a závěr

Anotace (čj): Ošetřovatelská péče o dlouhodobě hospitalizované děti s umělou plicní ventilací je velice náročná. V rámci zdravotní péče je v současné době trend umožnit dlouhodobě a chronicky nemocným pacientům péči v domácím prostředí. Děti závislé na umělé plicní ventilaci jsou po stabilizaci zdravotního stavu v podstatě zdravé a potřeba dlouhodobé ventilační podpory není pro domácí péči překážkou. Dětský pacient, ale zejména jeho rodina, musí před samotným propuštěním z nemocnice projít náročným edukačním procesem.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá edukace rodin dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci na dětském resuscitačním oddělení FN v Motole.
Má pracoviště vytvořený systém edukace rodičů?
Má pracoviště vytvořené edukační materiály?
Jsou určeni specializovaní pracovníci, kteří se rodinám v rámci edukace cíleně věnují?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Kvantitativní výzkum, metoda dotazníková, výzkumný vzorek – zdravotní sestry dětského resuscitačního oddělení FN v Motole.

Předpokládaná implementace: Korekce stávajícího systému edukace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Topic selection
2. Research
3. Outline
4. The theoretical part
5. The practical part
6. Summary and conclusion

Anotace (aj): Nursing Care for long-term hospitalized children with mechanical ventilation is very demanding. Within health care there is a trend nowadays to allow long-term care of chronically ill patients at home. Children dependent on mechanical ventilation, after the stabilization of their health condition, are basically healthy and the need for a long-term ventilatory support is not an obstacle for home care. Pediatric patients but especially their families, before their actual release from the hospital, must undergo a demanding educational process.
The aim of this study is to determine how to proceed at the children´s resuscitation department of the University Hospital in Motol with the ongoing education of families of children on prolonged mechanical ventilation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK