Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie léčby bolesti
Název práce v češtině: Historie léčby bolesti
Název v anglickém jazyce: History of the pain treatment
Klíčová slova: algeziologie, analgetika, anestézie, bolest, historie, léčba, péče, vývoj, výzkum.
Klíčová slova anglicky: pain management, analgesics, anesthesia, pain, history, treatment, care, development, research.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2015
Datum zadání: 25.01.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN: 978-80-244-2996-0; (OCoLC)798993725.
ALBE FESSARD, Denise G. Bolest: mechanismy a základy léčení. Praha: GRADA, 1998. ISBN: 80-7169-588-2.
BARASH, Paul G., CULLEN, Bruce F., STOELTING, Robert K. Klinická anesteziologie. 1. vyd. Praha: GRADA publishing a.s., 2015. ISBN: 978-80-247-4053-9.
FISHMAN, Scott M., BALLANTYNE, Jane C., RATHMELL, James P. Bonica’s Management of Pain. Philadelphia: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams&Wilkins, 2010. ISBN: 978-0781768276.
HAKL, Marek. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., doplněné vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN: 978-80-204-2902-5.
HAKL, Marek. Historie léčby bolesti. Lékařské listy, 2009, roč. 58, č. 10, s. 3.
HŘIB Radovan, HAKL, Marek. Remedia, Akutní bolest [online]. 2005 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2005/4-5-2005/Akutni-bolest/e-9n-9M-aX.magarticle.aspx.
CHRASTINA, Jan, NOVÁK, Zdeněk, ŘÍHA, Ivo, et al. Stereotaktická operační technika v terapii bolesti – historie a současné možnosti. Bolest, 2013, roč. 16, č. 1, s. 8-15. ISSN: 1212-0634.
JENŠÍKOVÁ, Renata. fnplzeň.cz., Jak anestézie měnila medicínu [online]. Plzeň: 2015 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: https://www.fnplzen.cz/dokumenty/casopis/71_09.pdf.
JEŘÁBKOVÁ, Petra. Top Moravia Health s.r.o.,Historie léčby bolesti [online]. Brno: 2014 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.tmhklinika.cz/cz/poradna-a-odborne-informace/historie-leC48Dby-bolesti.php.
KOZÁK, Jiří. Liečba chronickej bolesti. Bratislava: Solen, 2011. ISBN: 978-80-970723-3-9.
KOZÁK, Jiří.Zdravotnictví a medicína, Historie a současnost léčby bolesti [online]. Praha: 2002 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/historie-a-soucasnost-lecby-bolesti-145897.
LEJČKO, Jan. Zdravotnictví a medicína,Současné principy používání opioidů v léčbě bolesti [online]. Praha: 2013 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/soucasne-principy-pouzivani-opioidu-v-lecbe-bolesti-472032.
MÁLEK, Jiří, ŠEVČÍK, Pavel. Léčba pooperační bolesti. 3. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN: 978-80-204-3522-4.
MANČAL, Petr. Český rozhlas – Leonardo, Mniši ve středověku znali silná analgetika [online]. Praha: 2005 [cit. 20. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/184985.
MELDRUM, Marcia L. (ed.). Opioids and pain relief: a historical perspective. [1st ed.]. Seattle: IASP Press, c2003. ISBN: 0-931092-47-7.
NERADILEK, František, KOZÁK, Jiří, ROKYTA, Richard, VRBA, Ivan. Historie a současnost výzkumu a léčby bolesti. In: Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012. ISBN: 978-80-87323-02-1.
OPAVSKÝ, Jaroslav. Remedia, Stručný přehled analgeticky účinných léčiv pro klinickou praxi [online]. 2002 [cit. 20: 4: 2015]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2002/6-2002/Strucny-prehled-analgeticky-ucinnych-leciv-pro-klinickou-praxi/e-9k-9w-ga.magarticle.aspx.
REY, Roselyne. The history of pain. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1998. ISBN: 0-674-39967-6; 0-674-39968-4.
ROKYTA, Richard. Léčba bolesti ve stáří. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. ISBN: 978-80-204-2662-8.
ROKYTA, Richard (ed.), KRŠIAK, Miloslav (ed.), KOZÁK, Jiří (ed.). Bolest: monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012. ISBN: 978-80-87323-02-1.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Historie hypnotické analgezie. Bolest, 2002, Roč. 5, č. 1, s. 52-53. ISSN: 1212-0634.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Z historie bolesti - středověk. Bolest, 1999, Roč. 2, č. 4, s. 197-199. ISSN: 1212-0634.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Z historie bolesti. Bolest a její odraz ve filozofii a farmakologii v antice. Bolest, 1999, Roč. 2, č. 3, s. 154-155. ISSN: 1212-0634.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Z historie bolesti - starověký Řím. Bolest, 1999, Roč. 2, č. 2, s. 98-99. ISSN: 1212-0634.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Z historie bolesti - Řecko. Bolest, 1999, Roč. 2, č. 1, s. 29-30. ISSN: 1212-0634.
STROUHALOVÁ, Laura, VRBA, Ivan. Z historie bolesti starověké civilizace a bolest. Bolest, 1998, Roč. 1, č. 3, s. 76-77. ISSN: 1212-0634.
VÁCHA, Marek. Problém bolesti: různá řešení v perspektivě dějin. Bolest, 2014, roč. 17, č. 3, s. 92-95. ISSN: 1212-0634.
VAŇÁSEK, Jaroslav, ČERMÁKOVÁ, Kateřina — KOLÁŘOVÁ, Iveta. Bolest v ošetřovatelství. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN: 978-80-7395-769-8.
VRBA, Ivan. Výkon regionální anestezie na konci 19. století a ve 20. století. Bolest, 2005, Roč. 8, č. 1, s. 42-45. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan. Opioidy v 19. a ve 20. století. Bolest, 2005, Roč. 8, č. 2, s. 95-98. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan, STROUHALOVÁ, Laura. Z historie bolesti. Starověké kultury (Čína, Indie). Bolest, 1998, Roč. 1, č. 4, s. 112-113. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan. Historie chirurgie bolesti. Bolest, 2004, Roč. 7, č. 3, s. 172-176. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan, STROUHALOVÁ, Laura. Historie bolesti: teorie bolesti - 1. část. Bolest, 2004, Roč. 7, č. 1, s. 45-48. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan, STROUHALOVÁ, Laura. Bolest v období renesance. Bolest, 2000, Roč. 3, č. 1, s. 35-36. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan, STROUHALOVÁ, Laura. 18. století - názory na bolest v době osvícenství. Bolest, 2000, Roč. 3, č. 3, s. 171-172. ISSN: 1212-0634.
VRBA, Ivan. Z historie bolesti. 1. Primitivní koncepce a terapie. Bolest, 1998, Roč. 1, č. 2, s. 48-49. ISSN: 1212-0634.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na historii léčby bolesti od jejích prvopočátků po současnost. Snaží se podat ucelený přehled vývoje boje člověka s bolestí, nepříjemným smyslovým vjemem, bez kterého by pravděpodobně lidstvo nepřežilo.
Z kosterních ostatků se dovídáme o praktikách tišících bolesti u primitivních lidí, kteří využívali kromě různých lektvarů, talismanů, zaklínadel a rituálů i trepanační techniky. Zjišťujeme, že lidé v dávné době zřejmě chápali bolest vzniklou úrazovým mechanismem, ale nevěděli si rady s bolestí zapříčiněnou vnitřním onemocněním. Časné poznatky o léčbě bolesti jsou tedy spjaty s přírodou, lidé využívali rostlin s narkotickými účinky či fyzikálních veličin jako je tlak, teplo a chlad. V průběhu času dochází ke zdokonalování těchto poznatků a objevování poznatků nových.
Z historických pramenů můžeme vyčíst, že nové objevy v medicíně vyvolávaly rozepře mezi učenci a jednotlivými náboženskými směry i mezi učenci samotnými. Řada látek tišících bolest byla v určitých historických etapách zatracována či dokonce zakazována. Přesto všechno touha po vědění a ovládnutí bolesti vedla k novým moderním teoriím její léčby, vzniku nového vědního oboru - algeziologie a organizací zabývajících se touto problematikou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the history of pain treatment from its earliest beginnings to present days. It seeks to provide a comprehensive overview of the development of a human struggle with pain, an unpleasant sensory perception, without which the mankind would probably not survive.
From the skeletal remains we learn about pain-killing practices among primitive people who were able to use besides various potions, charms, spells and rituals even the trepanation techniques. We find that people in ancient times apparently understood the pain caused by traumatic mechanisms but they could not handle the pain caused by some internal disorder. Early findings about the treatment of pain were thus linked to the nature; people used plants with narcotic effects and physical quantities such as pressure, heat and cold. Over the time they improved this knowledge and reached for new findings.
From historical sources we read that new discoveries in medicine built controversy between scholars and religions and even among thinkers themselves. Many of painkillers were condemned or even banned in certain historical periods. Despite all this the hunger for knowledge and for the mastering of pain led to new modern theories of its treatment creating a new science discipline - Pain Management and rising organizations dealing with this phenomenon.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK