Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace a interpretace EKG křivek na JIP a ARO.
Název práce v češtině: Sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace a interpretace EKG křivek na JIP a ARO.
Název v anglickém jazyce: Self-assessment of knowledge of nurses and paramedics in the area of monitoring and interpretation of ECG waveforms in ICU and anesthesiology resuscitation department.
Klíčová slova: Schopnosti/znalosti všeobecné sestry, schopnosti/znalosti zdravotnického záchranáře, elektrokardiogram, vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Nurses´ knowledge and ability, rescue worker´s ability and knowledge, electrocardiogram, education.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2015
Datum zadání: 25.05.2015
Datum a čas obhajoby: 07.02.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana 1.LF č. 10/2010, Opatřením rektora UK č. 6/2010, č. 8/2011.
Seznam odborné literatury
1. Bělohlávek, J., Osmančík, P., Votavová, R., & Linhart, A. (2014). EKG v akutní kardiologii: průvodce pro intenzivní péči i rutinní klinickou praxi. (Druhé, rozšířené vydání, 468 stran).
2. Hampton, J. (2013). EKG stručně, jasně, přehledně. (1. české vyd., 192 s.) Praha: Grada.
3. Jevon, P. (2009). ECGs for nurses. (2nd ed., vi, 290 p.) Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.
4. Khunti, K. (2014). Accurate interpretation of the 12-lead ECG electrode placement: A systematic review. Health Education Journal, 73(5), 610-623. [cit. 2016 -09-17]. Dostupné z:http://hej.sagepub.com/content/early/2013/04/18/0017896912472328.abstract
5. Kishto, O., Pope, M., Hobson, A., Petley, G., Evans, M., & Bain, R. (2016). 58 ECG electrode positioning - luck or judgment? Heart, 102(6), A42-A43. [cit. 2016 -09-17].
Dostupné z:http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/1793741868/fulltextPDF/A51A54B585154F5FPQ/1?accountid=15618
6. Kolář, J. (c2009). Kardiologie pro sestry intenzivní péče. (4., dopl. a přeprac. vyd., xxv, 480 s.) Praha: Galén.
7. Podrazilová, P. (2011a). Arytmie I. Diagnóza v ošetřovatelství, 7(4), 20-21.
8.Sovová, E., Buriánková, I., Hetclová, D., & Jurásková, D. (2006). EKG pro sestry. (1. vyd., 112 s.) Praha: Grada.
9. Thaler, M. (c2012). The only EKG book you'll ever need. (7th ed., x, 333 s.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.10. Vyhláška č. 55/2011 Sb.,o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.[cit. 2016-10-15]. Dostupné z:https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=55~2F2011&rpp=15#seznam
10. Vyhláška č. 55/2011 Sb.,o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.[cit. 2016-10-15]. Dostupné z:https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=55~2F2011&rpp=15#seznam
.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu
Diplomová práce se bude zabývat problematikou monitorace a hodnocení EKG křivek všeobecnými sestrami a zdravotnickými záchranáři na JIP a ARO. Monitorace EKG je jednou ze základních vyšetřovacích metod srdeční činnosti. Sestra nebo záchranář, pracující na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačním oddělení, by měli umět rychle posuzovat, hodnotit stav pacientů a na základě aktuální křivky EKG při její kontinuální monitoraci, pohotově reagovat na vzniklou situaci. Sestra nebo záchranář bývá obvykle první, kdo EKG křivku vidí, proto by měli umět co nejrychleji rozpoznat varovné signály a změny na EKG křivce. Měli by samostatně umět zahájit potřebné kroky ke stabilizaci pacienta, neboť správná a včasná interpretace nálezu může předejít život ohrožujícím stavům. Význam diplomové práce bude spočívat v sebehodnocení schopností všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace, analýzy a interpretace EKG křivek, jakož i v popisu praktického využití těchto schopností v praxi. Důležité je také poukázat na roli všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře, která je velice důležitá a nezastupitelná v dané problematice.

Cíl práce a výzkumné otázky
Cílem této práce bude zjistit, jak všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři hodnotí svou úroveň znalostí a schopností v oblasti monitorace a hodnocení EKG s ohledem na jejich úroveň vzdělání, věk a typ pracoviště; a dále popsat jaké strategie byly přínosné při získávání těchto znalostí, i s jakými bariérami se setkali.
Hodnotí sestry/zdravotničtí záchranáři své znalosti a schopnosti o správné technice monitorace EKG jako dostatečné?
Hodnotí sestry/zdravotničtí záchranáři svou orientaci v základním hodnocení EKG křivky jako dostatečnou?
Mají sestry/zdravotničtí záchranáři zájem se v této problematice sebevzdělávat? Jakou k tomu mají motivaci?
Je sestrám/zdravotnickým záchranářům umožněno se v této problematice sebevzdělávat?
Co nejvíce přispělo k získání expertních znalostí při interpretaci EKG křivky a jaké bariéry museli respondenti překonat?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek)
Pro zpracování empirické části diplomové práce bude použita kvantitativní výzkumná metoda. Pro sběr dat bude využita forma dotazníkového šetření. Dotazník zpracuji na základě teoretické části a předem stanovených výzkumných cílů. Dotazník bude nestandardizovaný, anonymní a dobrovolný. Výzkumný vzorek bude tvořen všeobecnými sestrami a zdravotnickými záchranáři pracujícími na JIP a ARO odděleních ve vybraných nemocnicích. Výzkum bude schválený nemocnicemi, kde bude dotazování probíhat.

Předpokládaná implementace
Na základě zjištěných dat a jejich analýzy bude předpokládaným výstupem diplomové práce doporučení pro praxi v oblasti monitorace a interpretace EKG pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující na JIP a ARO.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction to the issue and the meaning of the topic
The diploma thesis will deal with monitoring and evaluation of ECG waveforms by general nurses and paramedics in ICU. ECG monitoring is one of the basic investigative techniques of heartbeat. Nurse or paramedic working in intensive care and anesthesiology resuscitation department, they should be able to quickly assess, evaluate the status of patiens and based on the continuous monitoring of the current ECG waveform, immediately respond to the situation. Nurse or paramedic is usually the first, who sees the ECG waveform, therefore they should be able to as quickly as possible to recognize the warning signs and ECG changes. They should be able to independently initiate the necessary steps to stabilize the patient, because adequate and timely interpretation of findings could prevent life-threatening conditions. Meaning of the diploma thesis will consist of self-assessment skills of nurses and paramedics in the area monitoring, analysis and interpretation of ECG waveforms, as well as in the description of the practical use of these capabilities in practice. It is also important to point out the role of nurses and paramedics, which is very important and irreplaceable in this issue.

Aim of the work and research questions
The aim of this diploma thesis will be to determine, how nurses and paramedics assess their level of knowledge and skills in the area of monitoring and ECG assessment with regard to their level of education, age and type of workplace; and describe what strategies were helpful in getting this knowledge, even with which barriers they have encountered.
Do nurses/paramedics evaluate their knowledge and skills about the correct ECG monitoring as sufficient?
Do nurses/paramedics evaluate their orientation in the basic assessment of ECG waveforms as sufficient?
Are nurses/paramedics interested in self-education in this issue? What is their motivation for this?
Are nurses/paramedics allowed to self-education in this issue?
What contributed most to obtain expertise in the interpretation of ECG waveforms and what barriers respondents had to overcome ?

Methodology (method, research sample)
For processing the empirical part of the diploma thesis will be used quantitative research method. For data collection will be used form of a questionnaire survey. The questionnaire I will process based on the theoretical part of a pre-defined research goals. The questionnaire will be non-standardized, anonymous and voluntary. The research sample will consist of general nurses and paramedics working in ICU and anesthesiology resuscitation departments in selected hospitals. The research will be approved by hospitals, where questioning will be held.

Predicted implementation
Based on the detected datas and their analysis will be the anticipated outcome of the diploma thesis recommendations for practice in the area of monitoring and interpretation of ECG waveforms for nonmedical paramedics staff working in ICU and anesthesiology resuscitation departments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK