Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění psychologie při výběru pracovníka a zprostředkování zaměstnání
Název práce v češtině: Uplatnění psychologie při výběru pracovníka a zprostředkování zaměstnání
Název v anglickém jazyce: The Application of Psychology in Employee Selection and Employment Mediation
Klíčová slova: personální psychologie, výběr pracovníka, zprostředkování zaměstnání, Bilanční diagnostika, úřad práce, sociální percepce, psychický stav.
Klíčová slova anglicky: personnel psychology, employee selection, employment agency,Bilanční diagnostika, Labour Office, social perception, psychological statement
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2015
Datum zadání: 25.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2015
Datum a čas obhajoby: 11.11.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
  PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Rigorózní práce v teoretické části pracovně vymezuje pojem personální psychologie, neboť cílem práce je identifikovat roli a uplatnění personální psychologie v oblasti výběru pracovníků a v oblasti zprostředkování zaměstnání. Na základě vymezení pojmu personálního výběru jako komplexního procesu a diferenciace druhů personálního výběru identifikuje potenciální roli personální psychologie v procesu výběru pracovníka. Současně na základě vymezení pojmu zprostředkování pracovního uplatnění, určení funkce, možností a limitů Úřadu práce a vymezení pojmu Bilanční diagnostika jako komplexního poradenského systému uplatňovaném mj. v praxi Úřadu práce identifikuje potenciální roli personální psychologie v procesu zprostředkování zaměstnání.
Empirická část má charakter mapující deskriptivní studie. Jejím cílem je popsat účast personální psychologie v současné praxi fungování personálních agentur a HR útvarů firem, dále činnost zprostředkovatelů zaměstnání při Úřadu práce a podíl personální psychologie na této činnosti a nakonec identifikovat očekávání klientů programu Bilanční diagnostiky a jejich naplnění.
Pátá část práce souhrnně zpracovává proces výběru pracovníka a zprostředkování zaměstnání jejich srovnáním na úrovni metodologických východisek, metodik, klíčových kompetencí odpovědných pracovníků a podílu personální psychologie v nich. A to s oporou o teoretickou a empirickou část práce. Dochází ke zjištění, že v oblasti výběru pracovníka není potenciální uplatnění personální psychologie zdaleka využito a že v oblasti zprostředkování zaměstnání je využití personální psychologie významně limitováno objektivním nastavením systému činností a že spočívá spíše v individuálním přístupu jednotlivých pracovníků, zejména ovšem v rovině „laické“ psychologie.
Toto zjištění je východiskem (šestá část) pro další části práce.
Sedmá část práce vymezuje pojem Sociální percepce a jeho relevantní souvislosti s předmětem práce - situací výběru a zprostředkování.
Osmá část práce se věnuje změně psychického stavu klienta vlivem Bilanční diagnostiky. Na základě vlastního šetření dokládá její pozitivní efekt. Pozitivní psychický stav jedince je předpokladem pro aktivní hledání pracovního uplatnění i vyvolání pozitivního dojmu ve výběrovém řízení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK