Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy
Název práce v češtině: Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy
Název v anglickém jazyce: The Genetic predisposition of a speed ability among the players of the 1st and 2nd Czech football league
Klíčová slova: sportovní výkon, rychlost, sportovní genetika, predispozice, dědičnost
Klíčová slova anglicky: sports performance, sprint, sport genetics, sport predisposition, heredity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2015
Datum zadání: 23.05.2015
Datum a čas obhajoby: 02.03.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2021
Oponenti: PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D.
  doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT

Název práce
Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy.

Cíl práce
Zjistit, zda se u fotbalistů, kteří dosáhli lepších výsledků ve vybraných motorických testech posuzujících rychlostní schopnost, projeví souvislost dosažených výsledků se zastoupením příslušných genotypů v genetických polymorfismech ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val.

Metody
U 106 fotbalistů 1. a 2. české fotbalové ligy (věk 25,3 ± 4,69; váha 77,5 ± 7,33; výška 181,2 ± 6,23) byl, dle standardizovaného protokolu, odebrán vzorek slin z bukální sliznice. U vzorků byla pomocí PCR metody a elektroforézy určena genotypová varianta u genových polymorfismů ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp a UCP2 Ala55Val. Předpoklad pro rychlostní schopnost byl sledován motorickými testy: výškou výskoku, maximální vyprodukovanou sílou a silovým impulzem u 3 typů výskoku (s dopomocí horních končetin, bez dopomoci horních končetin a z podřepu), maximální vyprodukovanou izokinetickou sílou flexorů kolene při úhlových rychlostech 60°.s-1, 180°.s-1, 300°.s-1. Χ2 test (Pearsonův chí-kvadrát test) byl využit pro stanovení rozdílu genotypového zastoupení u sledovaných parametrů zvolených motorických testů u fotbalistů, kteří dosáhli výsledků nad hranicí 80. percentilu oproti ostatním fotbalistům. Pomocí Kruskalova-Wallisova testu byla stanovena závislost (p = 0,05) genotypových frekvencí na výsledcích dosažených u sledovaných parametrů zvolených motorických testů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title
The genetic predisposition of a speed ability among the players of the 1st and 2nd Czech football league.

Study aim
To determine the impact of ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val polymorphisms genotype frequencies on the results of the speed ability motor tests.

Methods
DNA samples obtained from epithelial mouth were quantified and analyzed using the PCR method from 106 football players of the 1st and 2nd Czech football league (age 25,3 ± 4,69; weight 77,5 ± 7,33; height 181,2 ± 6,23). Genotype frequencies were estimated for the ACE I/D, ACTN3 R577X, AMPD1 Gln12X, BDKRB2 9/+9, IL1RN VNTR, NOS3 Glu298Asp, UCP2 Ala55Val polymorphism. Motor speed ability was tested by the vertical jump height, produced power and power impulse for the countermovement jump, countermovement jump without arms swing and squat jump. Isokinetic maximal power of flexors and extensors of the knee were tested at the angle speed 60°.s-1, 
180°.s-1, 300°.s-1. Χ2 test (Pearson‘s chi-square test) was used to determine the genotypes difference for the parameters of the motor speed ability tests in the football players who exceeded 80th percentil compare to the other football players. Kruskal-Wallis test was used to determine dependence (p = 0,05) of the genotypes frequencies for the results of the motor speed ability tests.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK