Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS
Název práce v češtině: Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití v rodinách s dětmi s PAS
Název v anglickém jazyce: Video Home Training and its Possibilities in Families with Children with ASD
Klíčová slova: videotrénink interakcí|poruchy autistického spektra|rodina|batolecí období|případová studie
Klíčová slova anglicky: home video training|autism spectrum disorders|family|toddler period|case study
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2015
Datum zadání: 22.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 23.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku komunikace a interakce v rodinách s dětmi s poruchou autistického spektra /PAS/ v širším rámci pedagogické, vývojové a sociální psychologie.
Teoretická část práce se bude věnovat aktuálním informacím o metodě videotrénink interakcí /VTI/, dále charakteristice batolecího věku jako vývojového období a také problematice dětí s PAS. Blíže bude vymezena a charakterizována specifika komunikace a interakce těchto dětí, především s rodiči.
Empirická část bude obsahovat mikroanalýzu dovedností, interakce a komunikace, které pomáhají rozvíjet vztahy v rodinách s dětmi s PAS. V kvalitativním výzkumu bude popsáno využití metody VTI v těchto rodinách. Pomocí videonahrávek budou zmapovány případné změny v komunikaci, ve frekvenci očního kontaktu či například v četnosti výskytu emoční reakce. Nedílným zdrojem dat budou také informace získané z polostrukturovaných rozhovorů s rodiči dětí s PAS.
Diplomový úkol bude vycházet ze současné úrovně poznání oboru a jeho metodologie s ohledem na zahraniční i tuzemské odborné prameny. Bude respektovat fakultní předpisy pro zpracování diplomových prací a bude respektovat zásady etiky psychologa.
Seznam odborné literatury
Kennedy, H., Landor, M., Todd, L. (2011). Video Interaction Guidance. A Relationship-Based Intervention to Promote Attunement, Empathy and Wellbeing. London: Jessica Kingsley Publishers.

Prokešová, I. (2001). Rozvoj sociálních dovedností žáků pomocí metody videotrénink interakcí. (Diplomová práce, FF UK v Praze, Praha). Retrieved from http://digitool.is.cuni.cz

Rašticová, L. (2002). Videotrénink interakcí jako terapeutická metoda pomoci rodině. In: I. Plaňava, & M. Pilát. Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Vyd. 1.) Brno: Barrister.

Šírová, E. (2012). Videotrénink interakcí ve škole. In: I. Gillernová, & L. Krejčová. Sociální dovednosti ve škole. (Vyd. 1., pp. 63-76). Praha: Grada.

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. (Vyd. 1., 247 s.) Praha: Karolinum.

Thorová, K. (2008). Poruchy autistického spektra: Včasná diagnóza branou k účinné pomoci. (Vyd. 2.) Praha: APLA Praha, Střední Čechy, o.s..

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. (Vyd. 2., rozš. a přeprac., 531 s.) Praha: Karolinum.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK