Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účast a postavení společníka veřejné obchodní společnosti
Název práce v češtině: Účast a postavení společníka veřejné obchodní společnosti
Název v anglickém jazyce: The participation and position of a member of an unlimited
liability company
Klíčová slova: Veřejná obchodní společnost, Podíl, Společník
Klíčová slova anglicky: Unlimited liability company, Share, Member of company
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2015
Datum zadání: 21.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2015
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 17:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 231
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce se zabývá tématem Účast a postavení společníka veřejné obchodní společnosti, tedy problematikou, která je v teorii minimálně rozpracována. Veřejná obchodní společnost zároveň představuje v praxi velmi málo využívanou formu obchodní korporace, pročež existuje jen minimum soudních rozhodnutí zabývajících se touto problematikou. Vzhledem k tomu považuje rigorozant zpracování tohoto tématu za přínosné.
Úvodní část práce obsahuje analýzu veřejné obchodní společnosti, jakožto samostatného subjektu práva, její charakteristické prvky a specifika, která tato forma obchodní korporace vykazuje. Následuje obsáhlý rozbor osoby společníka, předepsané předpoklady pro nabytí postavení společníka a jejich analýza, jakož i uvedení osob, jimž se toto právo nepřiznává. Komplexně je ve čtvrté části dále rozebrán podíl představující účast společníka na veřejné obchodní společnosti, vlastnictví podílu a také specifika, která vykazuje podíl v této formě obchodní korporace, a to včetně nakládání s podílem. Text práce obsahuje také vznik účasti společníka s rozlišením na derivativní a originární způsob vzniku účasti. Rozsahem nejobsáhlejší části rigorózní práce poté představují práva a povinnosti společníka, která se váží k vlastnictví podílu ve veřejné obchodní společnosti a tedy i postavení společníka. Práva a povinnosti jsou rozděleny do samostatných ucelených kapitol, a to vždy na práva a povinnosti majetkové či nemajetkové povahy. Vzhledem k rozsáhlosti rigorózní práce není zpracována otázka zániku účasti společníka na společnosti.
Účelem rigorózní práce je popsat právní úpravu veřejné obchodní společnosti, a to z pohledu úpravy zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, včetně komparace s úpravou v obchodním zákoníku. Rigorozant v této souvislosti poukazuje na nedostatky či výkladové problémy, které přinesla či neodstranila rekodifikovaná právní úprava civilního práva, zároveň nabízí řešení těchto nedostatků. Zabývá se též dispozitivními ustanoveními právní úpravy a jejich možnými modifikacemi ve společenské smlouvě společnosti, jakož i úvahami de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This doctoral thesis examines the participation and position of a member of an unlimited liability company (in Czech veřejná obchodní společnost), which is a topic that has been largely unexplored in theory. At the same time, unlimited liability companies as a legal form are seldom used for running a business in practice. As a result, there are only a very few judicial decisions addressing these issues. For these reasons, the author considers the exploration of this topic helpful and beneficial.
The introductory part of the thesis contains an analysis of the unlimited liability company as a separate legal person, its characteristic features and factors specific to this legal form. This is followed by an extensive analysis of the member, the prescribed requirements for taking the position of a member and an analysis thereof, as well as a list of persons who are not granted the right. The fourth part provides a comprehensive analysis of the interest constituting the member’s participation in the unlimited liability company, the ownership of the share and the specific aspects of an interest in an unlimited liability company, including dealing with the interest. The thesis also studies the creation of a member’s interest by distinguishing between the derivative form and the primary (original) form. The most extensive part of the thesis deals with the member’s rights and obligations associated with the holding of an interest in the unlimited liability company and hence the position of a member. The rights and the obligations are divided into separate comprehensive chapters, namely into proprietary rights and obligations, and non-proprietary rights and obligations. Considering its scope, the thesis does not address the termination of a member’s interest in the company.
The purpose of the doctoral thesis is to describe the legal regulation governing unlimited liability companies from the perspective of the Companies’ Act and the Civil Code, including a comparison with the previously applicable Commercial Code. In this context, the thesis points to the deficiencies and interpretation difficulties that have been brought or failed to be removed by the recodification of civil law, and, at the same time, suggests a solution to remedy the deficiencies. It also examines directory provisions of the law and their potential modifications in the company’s memorandum of association and de lege ferenda considerations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK