Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Českobudějovická společnost v 19. století optikou pivní kultury
Název práce v češtině: Českobudějovická společnost v 19. století optikou pivní kultury
Název v anglickém jazyce: The Budweiser society in the 19th century from the perspective of beer culture
Klíčová slova: České Budějovice|dějiny konzumu|hostinec|nacionalismus|pivo|pivovar|živnostenská společenstva
Klíčová slova anglicky: Budweis|history of consumption|public house|nationalism|beer|beer brewery|trade community
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2015
Datum zadání: 21.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Daniel Kovář
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce navazuje na předchozí práci bakalářskou, v níž byla zmapována otázka provozování hostinců v Českých Budějovicích od šestnáctého do počátku 19. století a nastíněno postavení hostinských cechů mezi cechy ostatních řemesel a živností.
V diplomové práci bude na provozování hostinské živnosti nahlíženo ze dvou úhlů: z hlediska správního bude stručně shrnut vývoj cechovní organizace a zachycen její přechod k živnostenským společenstvům s důrazem na to, jak se tyto proměny odrážely v pracovním životě provozovatelů pohostinství.
Samotným jádrem práce pak bude náhled na hostince a hospody jako na významná dějiště společenského života a konzumu, na jehož pozadí budou demonstrovány sociální a národnostní poměry v Českých Budějovicích během 19. a v první polovině 20. století.
Předběžná osnova práce:
Úvod (vymezení tématu, cíle práce, metody)
Shrnutí dosavadního bádání, prameny
Z historie provozování hostinské živnosti a pivovarnictví (s důrazem na České Budějovice)
Českobudějovické pivovary a konzumace piva na lokální úrovni
Od hostinského cechu k živnostenskému společenstvu (na příkladu Českých Budějovic)
Spolky, společenstva a hospody
Nástin sociálního, národnostního a politického vývoje v Českých Budějovicích v 19. století
Závěr (zhodnocení získaných poznatků a jejich zasazení do širšího historického kontextu)
Seznam užitých pramenů a literatury
Přílohy
Seznam odborné literatury
Seznam pramenů a literatury:
Archivní prameny
SOkA ČB – Archiv města České Budějovice, fondové odd. 1868 – 1928, spisový a účetní materiál.
SOkA ČB – Okresní úřad České Budějovice I., 1850 – 1945.
SOkA ČB – Živnostenská společenstva České Budějovice, 1860 – 1949.
SOkA ČB – Cech hostinských.AHMP – Cech šenkýřů a výčepníků Praha.AHMP – Společenstvo hostinských a výčepních Praha.
NA – Cirkuláře a vyhlášky II, 1849 – 1918.
Tištěné prameny:
Dobová periodika
Literatura:
BINDER, Milan; SCHINKO, Jan: Zaniklé hospody Českých Budějovic. České Budějovice 2012.
Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice 2006.
HAUPT, Heinz-Gerhard: Konsum und Handel: Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen 2003.
KLEINSCHMIDT, Christian: Konsumgesellschaft. Göttingen 2008.
KOVÁŘ, Daniel: Budějovický poutník aneb Českými Budějovicemi ze všech stran. Praha 2006.
NIKRMAJER, Leoš; PETRÁŠ, Jiří: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. České Budějovice 1999.
Sandgruber, Roman. Die Anfänge der Konsumgesellschaft: Konsumgüterverbrauch, Lebensstandard und Alltagskultur in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. München 1982.
SEDLMEYER, Karl Adalbert: Budweis: Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel.Miesbach 1979.
ZÍBRT, Čeněk; PILÍKOVÁ, Klára: Z historie piva. Praha 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK