Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slaďování rodinného života a pracovní kariéry z pohledu zaměstnavatele ve veřejném sektoru: Případová studie příspěvkové organizace
Název práce v češtině: Slaďování rodinného života a pracovní kariéry z pohledu zaměstnavatele ve veřejném sektoru: Případová studie příspěvkové organizace
Název v anglickém jazyce: Balance between career and the family life from the point of view of an employer in the public sector: A case study of one public sector organisation
Klíčová slova: pracovní kariéra, rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená, nástroje sladění rodinného a pracovního života, pracovní právo, firemní kultura
Klíčová slova anglicky: work career, parenthood, maternity and parental leave, tools of work and family life balance, labour law, company culture
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2013
Datum zadání: 19.06.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila problematiku slaďování rodinného života s pracovní kariérou žen v České republice. Domnívám se totiž, že toto téma zasluhuje pozornost jak laické tak i odborné veřejnosti, a to proto, že obě roviny tématu jsou považovány za žádoucí, ale dochází mezi nimi v některých případech k určitým rozporům. Mateřství a rodičovství na jedné straně jsou životními situacemi důležitými nejen pro konkrétní rodinu, ale i pro celou společnost. V naší kultuře se stabilní rodinné zázemí a kvalitní rodinná péče a výchova považují za žádoucí a prospěšné pro budoucí život každého člověka a tím pádem i pro budoucí generace celkově. Zároveň je ale nutné si uvědomit další nároky a požadavky dnešní doby a současné společnosti, a to zaměstnání a budování kariéry. Existuje mnoho žen, které odejdou na mateřskou dovolenou a zůstanou doma několik let, během kterých se věnují péči o dítě, případně děti. Zároveň ale existují ženy, které mají zájem o to zůstat v kontaktu se svou prací, přivydělat si, být v kontaktu s lidmi apod. Ty pak hledají možnosti a nástroje, díky kterým by mohly např. pracovat na částečný úvazek už při rodičovské dovolené, případně podnikat apod.
Ve své diplomové práci bych chtěla svou pozornost zaměřit na stranu zaměstnavatelů. Ti jsou zavázaní Zákoníkem práce, který mimo jiné stanovuje jejich práva a povinnosti ve vztahu k podřízeným odcházejícím na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Při odchodu zaměstnankyně/zaměstnance na mateřskou/rodičovskou dovolenou tak řeší při nejmenším výpadek pracovní síly. Kromě toho lze také počítat s nutností hledání nové pracovní síly, jejího zaučování, přizpůsobení plánům a rytmu, které si zvolil odcházející zaměstnanec apod.
Ve své diplomové práci bych chtěla použít metodu sekundární analýzy dat a dokumentů v kombinaci s expertním šetřením. Rozhodla jsem se proto pro případovou studii formou hloubkového auditu rovných příležitostí a využívání a nabídky flexibilních forem zaměstnání v jedné vybrané společnosti jako příkladu zaměstnavatele pro mou zvolenou problematiku. Chtěla bych tak sekundární analýzou dokumentů postihnout programové interní dokumenty zaměstnavatele k problematice rodičovství svých zaměstnanců a legislativní rámec problematiky. Pak bych chtěla formou expertního šetření a rozhovorů se zástupci zaměstnavatele a zaměstnanců zkoumat reálnou podobu nabídky a využívání nástrojů slaďování rodinného života s pracovní kariérou zaměstnanců dané společnosti. Chtěla bych tak získat ucelenou informaci o přístupu daného zaměstnavatele k problematice rodičovství zaměstnanců, o jejím obsažení ve firemní kultuře společnosti apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Today’s way of life in our civilisation brings a lot of different challenges. One of them is the balance between the family and work life. In our society is common that women work and build their careers as well as men. Beside the work life they also play an irreplaceable role in the childcare which presents an important situation for each family but also for the whole society and its future. The results of many different researches show that a lot of women would prefer some way of cooperation with the employer even during the maternity and parental leave. As an example of such research I can name Sladění pracovního a rodinného života, Kvantitativní výzkum z roku 2009 by Gender Studies o.p.s. and IPSOS s.r.o.
In my thesis I would like to focus on the side of the employers to recover their values, choices and approaches to this topic. I would like to study their point of view and their ways of communication with the employer leaving for the maternity or parental leave. A would like to recover what approaches do they have to the different tools of family and work life balance and how do they deal with the situation of the missing employer, looking for the new person, cooperation with the employer at the maternal or parental leave etc. I would like to frame the thesis by the theory of implementation as the public policy’s theoretical background. For my thesis I decided to perform an internal audit of gender equality in a company that employs people also leaving for maternity and parental leave. My intention is to perform a one case study focused on the topic of possibilities, approaches and values of the employer at this problem on one hand and the real situation in the company on the other. I would like to study the internal documents of the company to recover the topic in the company culture. Then I would like to complete the research by interviews with the employers about the topic of work and family balance. The expected structure of the thesis should content the theoretical background of this topic and then the results of the research in the chosen company.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK