Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Divadla státního filmu
Název práce v češtině: Dějiny Divadla státního filmu
Název v anglickém jazyce: History of the State Film Theatre
Klíčová slova: Divadlo filmového studia - Divadlo státního filmu - dějiny divadla - kulturní politika - Československo 1948-1951
Klíčová slova anglicky: The State Film Theatre - The Film Studio Theatre - history of theatre - cultural politics - Czechoslovakia 1948-1951
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2015
Datum zadání: 14.05.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se snaží postihnout vznik, působení a zánik Divadla státního filmu (původně Divadla filmového studia), existujícího mezi lety 1948–1951. Práce se blíže zaměří na okolnosti existence divadla, na jeho provoz, organizaci i na inscenace jednotlivých her.
Autorka se na základě studia pramenů a literatury pokusí zmapovat dějiny tohoto divadla a jeho význam v dobovém kontextu.

Doporučená literatura:
ČERNÝ, Jindřich. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945-1955. Praha: Academia, 2007, 526 s.
JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010, 679 s.
KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006, 399 s.

Dobová periodika: Divadlo, Lidové noviny, Rudé právo, Kulturní politika ad.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with establishment, operation and termination of The State Film Theatre (initially called The Film Studio Theatre) existing between 1948 and 1951. The thesis focuses closer on the circumstances of existence theater and to the performance of individual dramas. Based on the study of sources and literature, author of the theses attempts to chart the history of the theater and its importance in the contemporary context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK