Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostituce v České republice po roce 2010
Název práce v češtině: Prostituce v České republice po roce 2010
Název v anglickém jazyce: Prostitution in the Czech Republic after 2010
Klíčová slova: prostituce|prostitutky|prostituti|zákazníci|kuplíři|erotické podniky|veřejnost|právní aspekty
Klíčová slova anglicky: prostitution|prostitutes|male prostitutes|customers|pimps|erotic businesses|public|legal aspects
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2015
Datum zadání: 13.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na téma prostituce. Areálově je téma vymezené na Českou republiku. Práce bude reflektovat současnou situaci. Pozornost bude věnována lidem, kteří mají přímou spojitost s prostitucí – prostituující, zákazníci a zprostředkovatelé, ale také většinová společnost. V práci autorka zmapuje, jak současná společnost nahlíží na toto řemeslo. Práce bude vycházet z odborné literatury a terénního výzkumu. V rámci terénního výzkumu budou prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovány postoje veřejnosti. Formou dialogu budou získány informace od odborníků, kteří s těmito lidmi přicházejí do kontaktu. Během výzkumu bude pozornost kladena také na prostituující. Poslední část terénního výzkumu budou tvořit i dotazníky internetové podoby.
Seznam odborné literatury
Bassermann, L. (1993). Nejstarší řemeslo: kulturní dějiny prostituce. Praha: Mladá fronta.
Bláha, R. (2008). Trestněprávní aspekty prostituce v České republice. Praha: LexisNexis CZ ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži.
Havelková, B. & Bellak-Hančilová, B. (Ed.). (2014). Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: Sociologické nakladatelství.
Chmelík, J. a kol. (2003). Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. Praha: Portál.
Matoušek, O., Kodymová, P. & Koláčková, J. (2010). Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál.
May, T. (2002). Z lásky nebo za peníze: kuplíři a provozování prostituce. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Lenderová, M. (2002). Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky. Praha: Karolinum.
Šídová, L., Poláková, J. & Malinová, H. (2013). Ze sexybyznysu na trh práce?: přenos znalostí v oblasti legálního uchopení prostituce a jeho dopad na trh práce. Brno: Rozkoš bez rizika.
Vondruška, V. (2007). Intimní historie: od antiky po baroko. Brno: MOBA.
Weiss, P. & Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK