Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Svatojiřské abatyše a korunovace českých královen
Název práce v češtině: Svatojiřské abatyše a korunovace českých královen
Název v anglickém jazyce: The abbesses of St. George’s Convent in Prague and the coronations of the queens of Bohemia
Klíčová slova: svatojiřský klášter; korunovace; abatyše; české královny; Pražský hrad; České království; benediktinky; středověk; raný novověk
Klíčová slova anglicky: St. George’s Convent in Prague; coronations; abbesses; queens of Bohemia; Prague Castle; Kingdom of Bohemia; Benedictine nuns; Middle Ages; early modern period
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2015
Datum zadání: 13.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.05.2015
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace: Bakalářská práce se zabývá korunovacemi českých královen s důrazem na účast abatyší benediktinského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Na základě dobových pramenů (zejména kronik, Karlova korunovačního řádu, popisů jednotlivých korunovací i archivních pramenů svatojiřské provenience) objasňuje vznik, vývoj a proměny úlohy, která svatojiřským abatyším během korunovačního obřadu připadla. Pozornost bude věnována i konkrétním abatyším, které při jednotlivých korunovacích asistovaly. Kromě samotných jmen se autor snaží dohledat i podrobnější informace o jejich životě. Práce by měla přispět k bádání o českých královských korunovacích a zároveň rozšířit dosavadní poznání o dějinách svatojiřského kláštera. Časově je práce vymezena dobou konání českých královských korunovací a dobou existence svatojiřského kláštera. Pokrývá tedy rozsáhlé časové období od 11. do 18. století, nakolik to pramenné dochování umožní.

Předběžná struktura práce:
1. Úvod
2. Základní přehled pramenů a literatury
3. Korunovace českých královen
4. Vývoj úlohy svatojiřských abatyší při korunovacích
5. Závěr
6. Přílohy
Seznam odborné literatury
Archivní prameny:
Archiv hlavního města Prahy:
Sbírka rukopisů
Národní archiv České republiky:
fond Archiv pražského arcibiskupství (tematické složky ke svatojiřskému klášteru)
fond Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. – ŘB sv. Jiří (listiny, aktový materiál)
Národní knihovna České republiky:
Oddělení rukopisů a starých tisků

Edice pramenů:
Kosmova kronika česká. Edd. Marie Bláhová – Zdeněk Fiala. Praha 1972.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová, přel. Jakub Pavel. Praha 1987.
Zbraslavská kronika: Chronicon aulae regiae. Ed. Zdeněk Fiala, přel. František Heřmanský. Praha 1976.
FELÍŘ, František Vácslav. Letopis: 1723-1756. Ed. Jan Vogeltanz. Praha 2011.
KELLER, Katrin – CATALANO, Alessandro (edd.). Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667). Wien 2010.
KOLDINSKÁ, Marie – MAŤA, Petr (edd.). Deník rudolfínského dvořana: Adam mladší z Valdštejna 1602–1633. Praha 1997.
KUTHAN, Jiří – ŠMIED, Miroslav (ed.). Korunovační řád českých králů. Praha 2009.

Staré tisky:
HAMMERSCHMIDT, Joannes Florianus. Historia in qua primaeva fundatio et institutio Regiorum ac antiquissimorum monasteriorum S. Georgii in castro Pragensi, et S. Spiritus vulgo ad Misericordias Dei in antiqua Urbe Pragensi ordinis S. P. Benedicti Sancti-Monialium. Pragae: Wolfgang Wickhart, 1715.
ZÁVĚTA ze Závětic, Jiřík. Korunowánj Gegjmiľosti Cýsařowé Vherské a Cžeské Králowny Anny, za Králownu Cžeskau, kteréž se staľo na Hradě Pražském, Léta M.DC.XVI. w Neděli po památce S. Třj Králůw, ginák desátého dne Měsýce Ledna. Praha: Jan Schumann, 1616.

Literatura:
BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.). Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010.
BERNING, Benita. „Nach alltem löblichen Gebrauch“. Die böhmischen Königskrönungen der Frühen Neuzeit (1526–1743). Köln 2008.
BORKOVSKÝ, Ivan. Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha 1975.
CIBULKA, Josef. Český řád korunovační a jeho původ. Praha 1934.
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZELENKA, Jan. Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha 2014.
HRBEK, Jiří. České barokní korunovace. Praha 2010.
MALAŤÁK, Demeter. Korunovace přemyslovských králů. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Edd. Martin Wihoda a Demeter Malaťák. Brno 2006, s. 47–66.
NODL, Martin – ŠMAHEL, František (edd.). Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014.
ROŻEK, Michał. Polskie koronacje i korony. Kraków 1987.
SÁDLOVÁ, Renáta. Svatojiřský klášter ve světle jeho nekrologických přípisků: jeden z méně užívaných pramenů ke klášterním dějinám. Rigorózní práce, vedoucí práce Zdeňka Hledíková. FF UK. Praha 2004.
VÁCHA, Štěpán – VESELÁ, Irena – VLNAS, Vít – VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. Praha 2009.
ŽŮREK, Václav. Korunovace českých králů a královen. In: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Edd. Martin Nodl – František Šmahel. Praha 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK