Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kanylace arterií v kompetenci všeobecné sestry
Název práce v češtině: Kanylace arterií v kompetenci všeobecné sestry
Název v anglickém jazyce: The arterial cannulation in the competence of general practice nurses
Klíčová slova: kanylace, arteriální katétr, sestra specialistka, intenzivní péče, kompetence
Klíčová slova anglicky: cannulation, arterial catheter, specialised nurse, intensive care, competence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Klára Burišková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2016
Datum zadání: 13.01.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Petra Vrábelová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
COUSINS, T. R., 2004. Arterial cannulation: A critical review. AANA journal [online].72(4), 267-271 [cit. 2016-04-14]. ISSN 00946354.
GURJAR, Mohan, 2015. Manual of ICU Procedures. 1. India: Jaypee Brothers Medical Publishers. ISBN 9789351524229.
HUDSON, Timothy, 2006. Use of local anesthesia for arterial punctures. American journal of critical care [online]. 15(6), 595-599 [cit. 2016-04-04]. ISSN 10623264.
CHEE, Bee, 2011. Evaluation of a radial artery cannulation training program for intensive care nurses: A descriptive, explorative study. Australian critical care [online]. 24(2), 117-125 [cit. 2016-04-10]. DOI: 10.1016/j.aucc.2010.12.003. ISSN 10367314.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky.14.03.2011, částka 20, s. 482. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=73877&nr=55~2F2011&rpp=15#local-content
ZOCHIOS, Vasileios, 2014. The role of ultrasound as an adjunct to arterial catheterization in critically ill surgical and intensive care unit patients. The journal of vascular access [online]. 15(1), 1-4 [cit. 2016-04-03]. DOI: 10.5301/jva.5000190. ISSN 11297298.
Předběžná náplň práce
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanovuje vyhláškou č. 55/2011 všeobecným sestrám v intenzivní péči bez odborného dohledu kompetenci provádět na základě indikace lékaře punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní monitoraci krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis. Zavádění arteriálního katétru je však vysoce specializovaný výkon realizovaný zejména lékaři. Stávající legislativní norma tak může vytvářet prostor pro zvyšování prestiže povolání všeobecné sestry, ale zároveň i pro možný střet s kompetencemi lékařů.
V době hrozící personální vyprázdněnosti českého zdravotnictví lze reálně očekávat, že některé pravomoci budou přeneseny i na všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči. Proto by mohlo být přínosné zmapování aktuální situace v problematice zavádění arteriálních katétrů všeobecnými sestrami. Mají všeobecné sestry zájem naplno využívat své kompetence v této konkrétní oblasti? Je průprava při studiu oboru Intenzivní péče dostatečná pro realizaci tohoto vysoce odborného výkonu? A jaký je přístup managementu nemocnic k uplatňování kompetencí pro zavádění arteriálních katétrů na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče?
Pro získání relevantních dat ve výzkumném šetření bude použit kvantitativní výzkum, konkrétně metoda dotazníku. Dotazník bude distribuován do pražských nemocnic. Respondenty kvantitativního šetření budou všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči, které pracují na anesteziologicko‑resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče. Získané informace nabídnou možnost komparace aktuálního stavu v problematice zavádění arteriálních katétrů v jednotlivých nemocnicích. Výsledky výzkumného šetření pak mohou být podkladem pro rozšíření náplně práce všeobecných sester se specializací v intenzivní péči i na pracovištích, kde zavádění arteriálních katétrů je výlučně v kompetenci lékaře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
By the decree No. 55/2011, the Ministry of Health of the Czech Republic allows the general nurses in intensive care to perform without supervision, on the basis of a doctor`s indication, a puncture of arteries for single blood collection and cannulation for the purpose of intensive monitoring of blood pressure with the exception of arteria femoralis. However, the introduction of an artery catheter is a highly specialised act executed mostly by doctors. Therefore, existing legislative standard can create a space to increase the prestige of the profession of a general nurse. However, at the same time, there is a possibility of conflict with competences of the doctors.
At the present time of a threatening lack of personnel in Czech healthcare, it can be realistically expected that some competences will be delegated to nurses specialised in intensive care. Therefore, it might be beneficial to map the current situation in the area of introduction of an artery catheter by general nurses. Are general nurses interested to fully use their competences in this specific area? Is preparation during study of the field of Intensive Care sufficient for execution of this highly specialised act? And what is the approach of the management of hospitals in the application of competences for the introduction of artery catheters at the departments of anesthesiology and resuscitation as well as in intensive care units?
Quantitative survey will be used to collect relevant data in the research, in particular the questionnaire method. The questionnaire will be distributed to Prague hospitals. Respondents of the quantitative survey will be general nurses specialised in intensive care who work at anesthesiology and resuscitation departments and in intensive care units. The obtained information will enable to compare the current situation in the area of introduction of artery catheters in individual hospitals. The results of the research can subsequently become the basis for updating the job description of nurses specialised in intensive care as well as in workplaces where the introduction of artery catheters is the exclusive responsibility of the doctor.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK