Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách
Název práce v češtině: Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách
Název v anglickém jazyce: Language in Contemporary Discourse on Computer Games
Klíčová slova: počítačová hra|hráči počítačových her|Score|Level|slang
Klíčová slova anglicky: computer game|computer games players|Score|Level|slang
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 11.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Shromáždit soubor textů věnovaných počítačovým hrám:
a) Webová komunikace hráčů zaměřená na vybrané počítačové hry (Minecraft, Mojang, 2011–2015; League of Legends. Riot Games, 2009–2015; World of Warcraft. Blizzard, 2004–2015).
b) Příručky ke hře vytvořené jejími vývojáři (Mojang. Praha: Egmont, 2014–2015).
c) Recenze počítačových her ve specializovaných časopisech (Score, Level).
2. Seznámit se s odbornou literaturou pojednávající o specifikách vyjadřování v oblasti počítačových her a elektronických médií.
3. Popsat charakteristické rysy jazyka užívaného v textech zaměřených na počítačové hry. Soustředit se zvláště na různé vrstvy slovní zásoby (termíny, slangové výrazy, neologismy, expresivní slova, přejímání slov a užívání cizojazyčných prostředků apod.), na frazeologii (aktualizace existujících frazémů, vytváření nových přirovnání apod.), dále na způsoby uplatňování intertextovosti (odkazy a narážky na jiné texty) a na vztah mezi spisovností a nespisovností.
4. Formulovat závěry týkající se jazyka užívaného v diskurzu o počítačových hrách.
Seznam odborné literatury
BACH, Martin. Počítačové hry a média v ČR. In JIRKOVSKÝ, Jan (ed.). Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. Praha: D.A.M.O., 2011, s. 120–122.
BOZDĚCHOVÁ, Ivana. O počítačové češtině a komunikaci. Český jazyk a literatura, 47, 1996/1997, č. 5–6, s. 109–115.
Čeština doma a ve světě, 14, 2006, č. 1–4 (Čeština na internetu).
ČMÉJRJOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana (eds.). Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011.š, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Pařani a gamesy: Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her. Naše řeč, 81, 1998, č. 2–3, s. 100–111.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Diskurz počítačových her: mezi odborným stylem a jazykovou hrou. In Gajda, Stanisław (ed.). Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski, 1999, s. 323–328.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o „stylech věkových“). Stylistyka, 9, 2000, s. 247–262.
JANDOVÁ, Eva a kol. Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.
JIRKOVSKÝ, Jan. Game industry: vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. Praha: D.A.M.O., 2011.
KRÁLÍK, Jan. Sloh věku počítačů. Naše řeč, 80, 1997, č. 2, s. 57–63.
MAREŠ, Petr. „HELLo, maniax!"Čeština doma a ve světě, 6, 1997, č. 7, s. 123–135.
MAREŠ, Petr. a ty v recenzích počítačových her. In Mitter, Patrik; Tošková, Kateřina (eds.). Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl – část jazykovědná. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 58–62.
MAREŠOVÁ, Hana. Mateřský jazyk a informační technologie. Veřejná správa, 17, 2006, č. 25, s. 26–27.
NEWERKLA, Stefan Michael. Jazyk vybraných domovských stránek českých studentů a mladých absolventů vysokých škol v síti World Wide Web. Naše řeč, 82, 1999, č. 3, s. 127–138.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada 2010.
SVOBODOVÁ, Diana. Specifické lexikální prostředky užívané v komunikaci na chatu. In Komunikace – styl – text (Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.–22. září 2005). České Budějovice, JČU, 2006, s. 49–53.
SVOBODOVÁ, Diana. Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu. Naše řeč, 90, 2007, s. 67–80.
ŠMAHEL, David. Specifika elektronické komunikace. Československá psychologie, 45, 2001,č. 3, s. 252–258.
VOLNÁ, Kristina. Realtimoví klikači a kovaní stratégové. Čeština doma a ve světě, 12, 2004, č. 1–2, s. 35–37.
ŽEMLIČKA, Martin. E-mail, chat, sms: Praktický průvodce elektronickou komunikací. Brno: Computer Press, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK